Kalendorius ir renginiai

Rugpjūčio, rugsėjo renginiai

Written by admin · 2 min read

RUGPJŪTIS
20 d. 1 v. p. p
.,  JAV LB Waukegan Lake County apylinkė Vokiečių kultūros centre (259 W. Grand Ave., Lake Villa, IL 60046)  ruošia lietuviškos vasaros palydėtuvės kartu su unikaliu meno projektu BLUKIS

 

Daugiau informacijos tel. 847-855-5294 (Algis B.) arba tel. 847-668-1731 (Beata).

20–21 d. Seton Hall University (400 S. Orange Ave, S. Orange, NJ 07079-2697) vyks antrasis krepšinio turnyras Artūro Karnišovo taurei laimėti. Daugiau informacijos tel. 917-572-2045 ar el. paštu herbysta@yahoo. com (Stanislovas Kavaliauskas) arba tel. 732-552-9818 (Dainius Sakavickas).

21 d. 12 v. p. p., Ateitininkų ąžuolyne (1380 Castlewood Dr., Lemont, IL) -Amerikos lietuvių tautinės sąjungos gegužinė.

28 d. 3 v. p. p., Morton High School Auditorium (2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL 60804) – Lietuvių Operos spektaklis Franz Lehar operetė ,,Grafas Liuksemburgas”. Daugiau inf. tel.: 630-833-1893 (palikti žinutę).

RUGSĖJIS

3-4 d., 9 v. r. Čikagos Jaunimo centre – JAV LB Archyvų komiteto Archyvų ir bibliotekų konferencija. 4 d. – 9 v. r. Tėvų jėzuitų koplyčioje aukojamos šv. Mišios.

4–11 d., Šiluvos atlaidai Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquett Park’e). Savaitės dienomis šv. Mišios prasidės 10 v. r. 11 d., sekmadienį, – Šiluvos atlaidų uždarymas ir eisena.

9–10 d. ,10 v. r.,  ,,Santaros-Šviesos” 58-asis suvažiavimas (Lietuvių dailės muziejuje, PLC).

10 d. 7 v. v., Balzeko lietuvių kultūros muziejuje – Juozo Kazlausko fotografijų parodos ,,Lithuania in Exile, 1988–1989” atidarymas (iš renginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”).

10–11 d. 11 v. r., JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavimas (PLC, Lemonte). Daugiau informacijos el. paštu ssimkute@comcast.net (Sigita Šimkuvienė) arba birutekairiene@yahoo.com (Birutė Kairienė).

11 d. 12:30 v.p.p., Čikagos apylinkės lietuviai ir jų svečiai kviečiami dalyvauti org. ,,Vaiko vartai į mokslą” kasmetiniame lėšų telkimo renginyje ,,Derliaus pietūs” sekmadienį, Pasaulio lietuvių centro (14911 127th Street Lemont, IL 60439) didžiojoje salėje.
Skaniai pavalgysite, išgirsite trumpą muzikinę programą, galėsite išmėginti savo laimę loterijoje. Savo muzikiniais talentais dalinsis moksleivių trio, jaunoji dainininkė Sandra Giedraitytė ir smuikininkės Monika bei Dijana Satkauskaitės.

Savo dalyvavimu remsite 11 pomokylinių dienos centrų ir laikinosios globos namųLietuvoje, kuriuos lanko socialinės rizikos grupės šeimų prieauglis.
Rezervacijos / vietų užsakymai: Rita Venclovienė, tel. 630-243-1228 begin_of_the_skype_highlighting 630-243-1228 end_of_the_skype_highlighting arba el. paštu: venclovas@comcast.net.

15 d., 7:30 v. v., ketvirtadienį: Lietuvos ambasadoje (2622 16th St., NW, Washington, DC 20009) vyks koncertas ,,Vilniaus geto dainos”. Pradžia Bilietus užsisakyti tel. 202-625-2361 arba el. paštu www. embassyseries.org

17 d., šeštadienį: New York, Brooklyn, vyks New York lietuvių šventė.

18 d. 10:30 v. r., Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte bus aukojamos Bendruomenės Mišios, vyks misijos Bendruomenės diena ir tarnysčių mugė.

25 d.

10:30 v. r., Jaunimo centro moterų klubas ruošia sezono atidarymą.– šv. Mišios koplyčioje, po Mišių Jaunimo centro kavinėje vaišinsimės blynais.

12:30 v. p. p., Lietuvių tautinėse kapinėse (8201 S. Kean Ave., Justice, Il 69458) vyks iškilmingas kapinių 100-mečio minėjimas.
1 v. p. p. ,Willowbrook Ballroom (8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) vyks jubiliejiniai pietūs ir dokumentinio filmo apie Lietuvių tautines kapines premjera. Daugiau inf. arba užsisakyti vietas galima tel. 708-458-0638.

5 v. p. p., Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vyks susitikimas su knygos ,,Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin” autoriumi Timothy Snyder (iš renginių ciklo ,,Nepalaužta dvasia”).