Kalendorius ir renginiai

Sausis, vasaris

Written by admin · 1 min read

SAUSIS

13 d. 11:00 v. r., Šv Mišios žuvusiems už Lietuvos Laisvę 1991 m. Sausio 13-ąją, pagerbti.  Giedos vaikų choras ,,Svajonė”. Po Šv. Mišių visi kviečiami į parapijos salę pabendravimui. Galėsite pasivaisišinti šviežiomis spurgomis ir kava.

– Klaipėdos krašto išlaisvinimo 90-mečiui skirtas minėjimas, kurį rengia Šaulių sąjungos skyrius kartu su Mažosios Lietuvos fondu.  10:30 v. r. – Šv. Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Po šv. Mišių -Sausio 13-osios žuvusiųjų pagerbimas prie Laisvės kovų paminklo.

1:30 v. p. p. Šaulių Vytauto Didžiojo rinktinės namuose (2417 W. 43 rd St., Chicago, IL 60629) Romas Šležas pristatys savo senelio J. Vanagaičio istorinį almanachą ,,Kovų keliais”. Lituanistikos tyrimų ir studijų centro vykdomoji direktorė  Kristina Lapienytė  kalbės apie Amerikos lietuvių veiklą Klaipėdos krašto sukilime.

18 d. 7 v. v., Wachovia centre (3601 S. Broad St., Philadelphia, PA 19148) NBA lygos krepšinio varžybose tarp ,,Philadelphia 76ers” ir Toronto ,,Raptors” žais Jonas Valančiūnas ir Linas Kleiza. Bilietus galima užsisakyti el. paštu: Joana.Lacy@gmail.com arba tel. 215-485-1519. Lietuviai , būkite aktyvūs

18–21 d., Neringos  stovykloje (Vermont’o valst.) vyks žiemos šventė, kurią rengia Vida ir Lukis Strazdžiai kartu su pagalbininkais. Atvykti kviečiami sausio 18 d., penktadienio vakarą. Išvykimas – sausio 21 d. ryte.

27 d., sekmadienį,  Čikagos Šiaurėje gyvenantys lietuviai kviečia slidinėti Wilmot Mountain (11931 Fox River Rd., Twin Lakes, WI). Rinktis 2:30 v. p. p. Daugiau informacijos tel.: 847-362-8675.

JAV lietuvių studentų dėmesiui: iki vasario 1 vyksta registracija intership Lietuvoje , Daugiau informacijos:  www.javlb.org   Rasa Ardys-Juska

VASARIS 

2 d., PLC, Lemont, vyks Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos rengiama vakaronė. Daugiau inf. tel.: 708-691 -6565,  Severinas Dubininkas

3 d., 12:30 v. p. p., sekmadienį,  PLC, didžiojoje salėje, Lemont, bus pristatomas organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” metinis veiklos pranešimas. Daugiau informacijos internetiniame puslapyje www.childgate.org arba el. paštu: vvm@childgate.org

9 d., 7 v.v., PLC, R. Riškus salėje, Lemont – Pasaulio lietuvių centro 25-mečio jubiliejinis pokylis.

 16 d., 11:30 v.r., JAV LB  Waukegan-Lake County apylinkėje – Lietuvos valstybės Nepriklausomybės dienos minėjimas. Daugiau inf.: 847-855-5294.

16 d., Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ muzikinė istorijos pamoka JAV ir Kanadoje

Koncertų vieta ir laikas:
•    Čikaga. 2013 m. vasario 16 d., 18:00 val. Lietuvių jaunimo centras.
5620 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636, JAV.
•    Torontas. 2013 m. vasario 17 d., 16:00 val. Lietuvių „Prisikėlimo“ parapija.
1 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1, Kanada.
•    Niujorkas, Mahattan. 2013 m. vasario 21 d., 19:00 val. Šv. Petro bažnyčia.
619 Lexington Avenue at 54th Street, Manhattan, New York, NY 10022, JAV.
•    Baltimorė. 2013 m. vasario 22 d., 20:00 val. Baltimorės lietuvių namai.
Lithuanian Hall, 851-853 Hollins St. Baltimore, MD 21201, JAV.