Kalendorius ir renginiai

Suvažiavimai, konferencijos, koncertai, konkursai…

Written by admin · 3 min read

BALANDIS

6 d., šeštadienis, 4 val. p. p.,  Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Dr., Lemont, IL) –  Ateitininkų šalpos fondo metinis suvažiavimas.

12–13 d., IV JAV lietuvių katalikų sielovados konferencija ,,Jėzaus Kristaus pašaukti (Rom 1:6); Pasauliečių vaidmuo Bažnyčios pastoracijoje”.

Penktadienį  7 val. v. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 W. 127th Street, Lemont, IL). Šeštadienį nuo 9 val. r. Ateitininkų namuose (1380 Castlewood Dr., Lemont, IL).  Daugiau inf.:  Pal. Jurgio Matulaičio misijos raštinėje (tel. 630-257-5613; el. paštas: matulaitismission@sbcglobal.net).

13 d. šeštadienis,

6:00 pm, tautinių šokių grupės ,,Spindulys” pokylis ,,Šoki, trypki, linksmas būki”.

Spindulys Folk Dancing Banquet, Saturday, April 13, 6:00 pm, LWC Main Hall. For reservations call 708-699-8224 begin_of_the_skype_highlighting            708-699-8224      end_of_the_skype_highlighting. Tickets $45 for adults, $30 for youth (up to 25 yrs. old), $15 for children (up to 13 yrs. old), $10 for the dance program only.

13 d., šeštadienis, 6:30 v.v., MISIS LIETUVĖ ČIKAGOJE
Lemont High School (800 Porter St., Lemont, IL 60439)
Mrs. Lithuania in Chicago, Saturday, April 13, 6:30 pm, Lemont High School, 800 Porter St., Lemont, IL 60439. Purchase tickets at www.artcity24.com, LWC, Old Vilnius Cafe, CLM, Smilga. Limited tickets are available. $25 in advance, higher priced at the door.

14 d., sekmadienis
nuo 12 val. p. p. iki 3 val. p. p.,  Čikagos Lietuvių tautodailės institutas kviečia į galerijos ,,Atvirų durų” (Open House) renginį Lietuvių dailės muziejuje, PLC. 

The Lithuanian Folk Art Institute of  Chicago will be having  an “Open House” on Sunday, April 14, from 11 am to 3 pm, at the LWC in Lemont, IL. The folk art gallery is a part of the Lithuanian Museum of Art at the Center.
Regional Lithuanian folk costumes, textiles, looms, jewelry, decorated Easter eggs, iron crosses, wood carvings, straw mobiles are just some of the items on display.

12:30v.p.p., (registracija 11:00 v.r.), Pasaulio Lietuvių Centro narių  METINIS SUSIRINKIMAS PLC didžiojoje salėje.
Lithuanian World Center Annual Members Meeting, Sunday, April 14. Meeting starts at 12:30pm, registration begins at 11:00am, LWC Main Hall

12:15 val. po pamaldų Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, CA , Los Angeles birutiečių ,,Pavasario balius”, parapijos salėje. Skanios vaišės,  programa, kurią  atliks šokių grupė ,,Retro”. Bilietus platina Ona Katilienė tel. 323-650-2263.

2 val. p. p. ,Fontbonne Academy (930 Brook Rd., Milton, MA 02186) – Vytauto V. Landsbergio ir Ievos Narkutės koncertas, kurio lėšos bus skirtos Neringos stovyklai paremti.

19–20 d.,  JBANC rengia X Baltijos konferencija, kuri vyks ,,The Crystal City Marriott” viešbutyje, Washington, DC. Daugiau informacijos: http://jbanc.org.

20 d., šeštadienis, PLC, Lietuvių Fondo salėje – lietuviškos Montessori mokyklėlės ,,Žiburėlis” 30 metų jubiliejaus šventė.

1 val. p. p., JAV LB Vidurio vakarų apygarda Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) ruošia prozos ir poezijos dailiojo skaitymo konkursą. Dalyvaus lituanistinių mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai. Daugiau informacijos: svajone@sbcglobal.net arba birutekairiene @yahoo.com, tel. 630-2403-343 (Svajonė).

7:30 val. v. , Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, atidaroma trijų menininkų iš Lietuvos – Lidos Dubauskienės (grafika), Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnienės (piešiniai) ir Arvydo Žalpio (konceptualusis menas) – darbų paroda.

21 d., sekmadienis,  12:30 val. p. p,  JAV LB Lemont apylinkė kviečia į metinį ataskaitinį susirinkimą  Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.
27 d., šeštadienis,  12 val. p. p., Maria High School/St. Casimir Academy (6727 S. California Ave., Chicago) vyks gimnazijos uždarymo šv. Mišios ir šventė. Daugiau informacijos: Michelle Brown tel. 773-925-8686 (tr. nr. 114), el. paštu: mbrown@mariahighschool.org

Balandžio 28 d., sekmadienis,  Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, vyks Lietuvių Fondo metinis narių suvažiavimas. Daugiau informacijos – www.LietuviuFondas.org

3 val. p. p. , Lietuvių Operos spektaklis Gaetano Donizetti opera ,,Meilės Eliksyras” vyks J. Sterling Morton High School salėje (2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL 60804) Bilietus galima nusipirkti ,,Atlantic Express” (2719 W. 71st St., Chicago, netoli ,,Seklyčios”); ,,Old Vilnius Café” (2601 75th St., Darien, IL 60561) ir ,,Lithuanina Plaza Bakery & Deli” (9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465).

GEGUŽĖ 

11 d., šeštadienis, 5:30 val. p. p.  ,,Grandies” tautinių šokių ansamblio tradicinis kasmetinis koncertas Pasaulio lietuvių centro (Lemont, IL) Ritos Riškienės salėje. Programoje ,,Gyvenimo tėkmė – nuo lopšelio iki sutuoktuvių” pasirodys visi ansamblio šokėjai, bus švenčiama vaikų ratelių 20-mečio sukaktis. Koncerto pradžia –Informacija: el. paštu – poniavioleta@yahoo.com arba tel. 708-422-3556. Svetainė: www.grandischicago.org

19 d., sekmadienis, 12:30 val. p. p., Lietuvos Dukterų draugijos visuotinis narių susirinkimas Pasaulio lietuvių centre.

BIRŽELIS

2 d., sekmadienis,  9 val. r.  – Čikagos ir jos apylinkių Ateitininkų šeimos šventė prasidės šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Pasaulio lietuvių centre. 10:30 val. r. – iškilmingas posėdis.
– Ateitininkų namuose rengiama gegužinė prasidės 12 val. p. p.

birželio 3 – liepos 12 d.,  University of Pittsburgh viešės Baltic Studies Summer Institute (BALSSI), kurio metu bus mokoma lietuvių, latvių arba estų kalbų. Studentai gali prašyti stipendijos. Daugiau informacijos: www.slavic.pitt. edu/sli/programs /ceeu/index.php

8 d. šeštadienis, kasmetinis golfo turnyras, skirtas paremti PLC, Old Oak Country Club, Homer Glen, IL. Daugiau inf. skambinti Daivai Rugienius tel.: 949-735-2779,  www.lithuaniangolf.com

16–19 d.,  Talino universitete, Estija, vyks 10-oji Baltų studijų Europoje konferencija ,,Kultūros, krizės ir susivienijimas baltiškame pasaulyje”. Daugiau informacijos el. paštu: balticstudies2013@tlu.ee arba internete:  http://www.tlu.ee/?CatID=6323&LangID=2