Kultūra ir menas

“Gyvenimo tėkmė: nuo lopšio iki sutuoktuvių“

Written by admin · 4 min read

Čikagos tautinių šokių ansamblio koncertas, vaikų ratelio dvidešimtmečio sukaktuvės

  

Nuotr.: (kairėje) vadovė Violeta Smeliauskaite Fabianovich, (dešinėje) kun. Antanas Saulaitis

Gegužės 11 d., maždaug penki šimtai žiūrovų prie puošniai padengtų stalų rinkosi Pasaulio lietuvių centro (Lemont, IL) Ritos Riškienės salėje “Grandies” tautinių šokių ansamblio koncertui , kurio temą ,,Gyvenimo tėkmė – nuo lopšio iki sutuoktuvių” incenizavo  140 įvairaus amžiaus ansamblio šokėjai.

Nors ansamblis gyvuoja nuo 1953 m. (veikęs penkeris metus, ir po pertraukos, nuo 1964 m. iki šių dienų), koncerto metu buvo švenčiama vėliau įsteigto ansamblio vaikų ratelio 20-mečio sukaktis. Tadaise, dabartinė ansamblio meno vadovė, Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich norėjo sudaryti sąlygas savo jauniems sūnums ir jų draugams nuodugniau išmokti daugiau tautinių šokių nei kas buvo įmanoma pramokti per lituanistinės mokyklos kassavaitines tautinių šokių pamokas. Vaikų ratelio įkūrimu ansamblis taip pat užtikrino sau prieauglį. Nuo pat pirmų dienų, ansamblio studentai šokėjai padėjo jauniausiems vaikų ratelio šokėjams įgyti tautinių šokių įgūdžius. Su keliom išimtim, šių dienų “Grandies” ivairių amžių šokių ratelių mokytojai užaugo “Grandies” eilėse.  Šokėjų daug, tai reikia nemažai mokytojų– Dalia Bilaišytė-DeMuth, Rima Birutienė, Vida Brazaitytė, Gintaras Grinkevičius (choreografas), Vitalija Ivinskienė (choreografė), Daina Matusaitienė, Elytė Maurukienė, Monika Mikulionytė (padėjėja), Lidija Polikaitienė, Daina Polikaitytė (padėjėja).   Ansamblio meno vadovė, Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, yra trečia asamblio pagrindinė vadovė. (Ansamblį įkūrė a.a. Irena Šilingienė, jį atgaivino ir jam ilgai vadovavo a.a. Irena Smieliauskienė.)

PROGRAMA
Su jaunos dainininkės Dainos Polikaitytės sudainuota daina “O atsimenu namelį” punktualiai prasidėjo koncerto pirmoji dalis,  pavadinta “Pas motulę augau”.

 

Scenoje trumpai buvo pavaizduoti jaunos šeimos gyvenimo momentai- kūdikis mamos rankose, vėliau- jauna mergaitė, lydima tėvelių. Koncerto žiūrovai girdėjo skaitovų, Lauryno Ivinskio ir Aušros Jasaitės-Paulauskas trumpus paaiškinimus, kurie sudarė foną, šokių perėjimams nuo vienų į kitus.  Išsamiausią informaciją apie atliekamus šokius buvo galima rasti mažam bet turiningam koncerto programiniam leidinyje. Ten nurodyta kiekvieno šokio pavadinimas, kas jį šoką, kas sukūrė choreografiją, muziką. Programos leidinyje ratelių šokėjų nuotraukos ir sąrašai.
Mažiausieji priešmokyklinio amžiaus vaikučių ratelio šokėjai, buvo pirmieji įžygiavę į sceną, papuoštą dideliu trobos lango siluetu. Koncerto pradžioje buvo atlikti šokiai: “Gražus mūsų jaunimėlis”, “Oželis”, “Šokinėkit berniukai, šokinėkit mergaitės”. Šokėjėliai suko ratu su savo mokytojais ir padejėja, kartais atsisukdami, pažiūrėti, ar tamsioje didžiulėje salėje neatpažins tėvus, senelius, ar kitus pažįstamus. Vienas šokis sekė kitą- vaikų, jaunių, jaunimo, visi su išradingais pavadinimais, “Lietaus lašiukai”, “Mįsliuko dainelė”, “Žiedelis” ir pan.  Pirmoji dalis užsibaigė šokiu “Sūpuoklėlės”, kurį kartu šoko vaikų ir pagyvenusių ratelių šokėjai, susilaukdami žiūrovų aplodismentų.
Po trumpos pertraukos, prasidėjo antroji koncerto dalis, “Kviečiame į vestuves”, pradedant šokiu “Iškilmingasis aplinkinis žolynėlis”. Šoko jaunimo, studentų, suaugusių, ir pagyvenusiųjų ratelių šokėjai. Atlikti jau žinomi vestuviniai šokiai,  “Sadutė”, “Rezginėlė” ir kt., sudainuota tradicinė vestuvių daina “Aušt aušrelė”.

 

Kai kurie šokiai, gal mažiau matyti, buvo įdomūs savo pavadinimais, kaip pvz.,  “Pasiutusiai gražios Jadvygos polka”, ar “Kvieslys ir svita”, ,,Paplėštuodegis”. Šoko kvieslys, svočia, tėvai, jaunieji (kurie tikrai yra susižiedavusi grandiečių šokėjų pora).

Šoko margaspalviais tautiniais rūbais apsirengę ansamblio šokėjai, kurių tarpe tik keli veteranai. Pastarieji  ir  kai kurie koncerto žiūrovai, prisiminė „Grandies“ ansamblio 1971 m. pastatytą „Lietuviškų vestuvių“ spektaklį, kurio ištraukos kaip tik sudarė antrąją dalį.

 
Koncertui muzikos įrašus paruošė ir šokių aprašymus parūpino Snieguolė Einikytė, dirbanti Lietuvių liaudies kultūros centre Vilniuje. Ansamblio choreografai Gintaras Grinkevičius ir Vitalija Ivinskienė ir kiti ratelių mokytojai ne tik mokė šokėjus, bet ir patys šoko, sudarė programą, dirbo įvairius koncerto ruošos darbus, t.t. Prie koncerto ruošos taip pat prisidėjo įvairūs šokėjai, jų šeimų nariai ir kiti talkininkai, kuriems padėkota programos leidinyje.

PO KONCERTO
Po koncerto paskutinio šokio, “Dunda grindys”, visi grandiečiai suėjimo į sceną, ir vyko trumpos koncerto uždarymo apeigos. Ilgiau ansamblyje šokusieji buvo apdovanoti pažymėjimais – už penkių, dešimt ir net dvidešimt metų šoktų “Grandyje”. Ansamblį sveikino Čikagos apylinkių lietuvių tautinių šokių grupės- “Laumė”, “Spindulys”, ir “Suktinis” atstovai. Lietuvos konsulas Marijus Gudynas, stebėjęs koncertą su savo jauna šeima, gyrė ansamblio narių gausumą, pastebėdamas, kad norėtųsi į Lietuvą perkelti šokėjų parodytą entuziazmą lietuvių tautiniam šokiui ir lietuvių tradicijoms.

Maldą prieš valgį tarė Pal. Jurgio Matulaičio misijos klebonas, kun. Antanas Saulaitis, S.J. Šventės svečiai ir dalyviai skaniai pavakarieniavo ir ėjo pasirinti šokėjų šeimų suneštų saldumynų bei vaisių. Vakaras baigėsi pabendravimu bei atsipalaidavimu. Šiek tiek vyresni šoko modernius šokius pavieniui, kartu, ir eilėse (“line dancing”). Jauniausieji ansamblio šokėjai ir koncerto svečiai Lietuvių fondo salėje galėjo pasilinksminti šokinėdami specialiai jiems pripūstuose žaidimuose (“bouncy amusements”) – nameliuose, bent tol, kol tėveliai juos išvežė užsitarnautam miegui.
    
BENDRAI
Dideliam šokių ansambliui sekmingai veikti reikia pasišventusių mokytojų bei šokėjų, ir tėvelių, kurie paskiria daug valandų repeticijose, važinėjimui, ir pasiruošimui.  Viena mama prasitarė “Nors kartais vaikai nelabai norom eina į repeticijas, po koncerto matosi, kad jie jaučia, lyg kažką pasiekė.”

2012 m. vasarą vyresnieji “Grandies” šokėjai kartu su kitomis šokių grupėmis dalyvavo XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje Bostone. Po jos, nuo rudens prasidėjo turiningas “Grandies” ansamblio 2012/2013 m. veiklos sezonas. Rugsėjo mėn. ansamblis dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio misijos bendruomenės dienos popietėje. Šių metų kovo mėn. jaunių bei veteranų ratelių šokėjai pasirodė Lietuvos dienos (“Lithuanian Day”) programoje Čikagos Navy Pier. Balandžio mėn. jaunimo ir studentų grupės dalyvavo “Juventus” šventėje Cleveland’e, kur atšventė  šokių grupės “Švyturys”dešimtmetį.  Gegužės mėn. metinės šventės metu, visų ratelių šokėjai turėjo progos pasirodyti giminėms, draugams, lietuvių tautinių šokių gerbėjams.

O kodėl pašvęsti savo šeimos laisvalaikį lietuvių tautinių šokių repeticijose? Vieniems tėvams svarbus lietuviškos tapatybės puoselėjimas: “Tautiniai šokiai yra dalis lietuvių kultūros.  Norisi, kad vaikai tėvų ir senelių kultūrą pažintų.” Viena motina prisipažino: “Mano dukra neseniai įsirašė į  ,,Grandį” ir labai džiaugiasi.  Nors anksčiau negalėjau prikalbinti.  Neseniai sakė, jog pyksta – kodėl anksčiau neatvedžiau.”

Norintiems dalyvauti “Grandyje” ar kitame lietuvių tautinių šokių kolektyve, galimai, teks palaukti iki rudens, kada prasidės naujas šokių sezonas.  Tada jau lauks nauji šokiai, daug repeticijų. Planuojama dalyvauti Lietuvos Daubų šventės šokių dienoje.

“Grandies” naujo šokių sezono pradžia bus paskelba  tinklalapyje: http://www.grandischicago.org/ ir spaudoje. 

Tuo tarpu, galima prisiminti pakilia nuotaika geg. 11 d. užsibaigusį dar vieną “Grandies” šokių metų sezoną ir tą dieną  vykusį jauniausių ansamblio šokėjų ratelio sukaktuvinį koncertą.

Nuotr. Vytenio Lietuvninko