Kultūra ir menas

Lietuvių opera Čikagoje kviečia visus atšvesti kartu Jubiliejinį 55-tąjį sezoną!

Written by admin · 56 sec read

Franco Leharo operetė ,,Grafas Liuksemburgas

Dirigentas Julius Geniušas
Režisierius Kęstutis Jakštas

Spektaklis įvyks: 2011 m. rugpjūčio 28 d. 3 val. p.p. , J.Sterling Morton High School salėje

2423 S. Austin Blvd.,
Cicero, IL 60804
Bilietų kainos: $30-$60

Bilietai parduodami:
Krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” – 5741 S. Harlem Ave., Chicago, IL 60638
,,Lithuanian Plaza Bakery & Deli” – 9921 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465
,,Atlantic Express” – 2719 W. 71st St., Chicago, IL 60629

Informacija tel.: 630-242-1888, 630-833-1893, 773-434-7919
Atlikėjai iš Lietuvos:
Mindaugas Gylys
Gitana Pečkytė (Vilkelienė)
Raimondas Baranauskas
Gediminas Maciulevičius
Dainius Bervingis
Gintaras Visockis
Viktorija Streica
Justina Vitkutė

Žinoma, ir mūsų mylimi solistai:
Nida Grigalavičiūtė
Genovaitė Bigenytė
Linas Sprindys ir kiti

Lietuvių operos choreografinė grupė

Kviečiame visus pasidžiaugti puikių atlikėjų – solistų, šokėjų, lietuvių operos choro ir orkestro darbo vaisias.

Paraginkite savo gimines, draugus, pažįstamus nepraleisti puikios progos atsigaivinti po karštos vasaros puikiu spektakliu!

Norintys finansiškai paremti operą, čekį gali rašyti Lithuanian Opera Co., Inc. vardu ir siųsti adresu:
431 N. Siverleaf Blvd., Carol Stream, IL 60188.
Aukos Lietuvių Operai nurašomos nuo pajamų mokesčio. Federalinis ID Nr. 36-2935678

Taip pat Lietuvių Opera kviečia įstaigas, organizacijas, profesionalus bei visus, norinčius reklamuotis ar patalpinti sveikinimus 55-ajame jubiliejiniame premjeros leidinyje. Informaciją siųsti aukščiau nurodytu adresu arba elektroniniu paštu operalt@gmail.com . Vieno puslapio kaina – $100, pusės – $50, ketvirčio puslapio – $30.

Nekantriai laukiame Jūsų, mielieji mūsų žiūrovai ir rėmėjai, operetės premjeroje!!!!!!

Lietuvių operos choro vadovė ir dirigentė Jūratė Grabliauskienė