Lietuviai pasaulyje

AtA Vytautas Radžius (1925 11 09-2013 11 16)

Written by admin · 55 sec read

  2013 m. lapkričio 16 dieną, sulaukęs 88 metų, mirė ilgametis JAV lietuvių muz. veikėjas, visuomenininkas,  laikraščių ,,Lietuvių balsas”, „Dirva“ redaktorius Vytautas Radžius.

Gimė 1925 m. lapkričio 9 d. Tūbiniuose, Šilalės vls., Tauragės apskr. 1943 m. baigė Šilalės gimnaziją. 1944–1947 m. studijavo Eichstätto ir Dilingeno Filosofijos-teologijos aukštosiose mokyklose. 1947–1949 Eichstätto liet. gimnazijoje dirbo mokytoju.

1949 m. atvyko į JAV ir tais pačiais metais su A. Geču subūrė vyrų chorą, kuris vėliau pasivadino Čikagos lietuvių vyrų choru „Vytis”. Jo pagrindu 1956 m. liepos 7 d. įkurta Lietuvių opera Čikagoje. Velionis daugiau nei 40 metų buvo Lietuvių Operos Čikagoje valdybos pirmininkas bei jos narys, priklausė Lietuvių Fondui, ALTU’ui, ateitininkams, buvo kuopų valdybų pirmininkas, globėjas ir kt.

Vienas pirmosios JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės (1956 m.) ir pirmosios JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės (1958 m.) organizatorių. 1974 m. Roosevelto univ. įsigijo verslo vadybos ir buhalterijos bakalauro laipsnį. Buvo „Draugo” dienraščio pirmojo puslapio redaktorius ir administratorius, ilgametis laikraščių „Lietuvių balso”, „Dirvos” redaktorius, literatūrinių konkursų, puoselėjančių lietuvių kalbą ir kultūrą renginių idėjų autorius ir organizatorius.

A.a. Vytautas Radžius už ilgametį lietuvybės puoselėjimą apdovanotas Lietuvos Respublikos ordinu „Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžiumi, kurį 2003 m. įteikė LR prezidentas Valdas Adamkus.

Atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį, lapkričio 21 d. 10:30 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje, kurioje 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a.a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

,,JAV lietuviai” (Vilnius, 2002, p.153)