Lietuviai pasaulyje

Dr. A. J. Rudžiui Čikagoje įteikta „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“

Written by admin · 1 min read

 

Spalio 28 d. LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas dr. Antanui Juozui Rudžiui už Lietuvos vardo garsinimą įteikė Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklą „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.

Apdovanojimo įteikimo ceremonija vyko iškilmingų metinių ,,Draugo” pietų metu. Dėl garbaus amžiaus dr. A. J. Rudis asmeniškai apdovanojimo priimti neturėjo galimybės, todėl jo pageidavimu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ įteikta per sūnų Antaną Rudį jaunesnįjį.

Dr. A. J. Rudis – aktyvus Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas. Buvęs Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas, Lietuvių prekybos rūmų pirmininkas, JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos narys, BALF’o direktorius, taip pat Romos katalikų federacijos pirmininkas.

Rudžių šeima materialiai rėmė Lietuvių senelių prieglaudą, Šv. Kryžiaus ligoninę, Jaunimo, „Draugo“ ir Marijonų namus, finansavo lietuviškų vadovėlių leidimą. Šeimos lėšomis išleistos „Baltijos valstybių užgrobimo byla“, „Pirmas Lietuvos Statutas“ ir kitos knygos. Rudžiai įsteigė vardines stipendijas studijuojantiesiems Lietuvos Statutą ir LDK istoriją. Svari jų pagalba organizuojant siuntas po Antrojo pasaulinio karo lietuviams pabėgėliams Vokietijoje, tremtiniams Sibire ir vargstantiems Lietuvoje. Teikė finansinę paramą Lietuvos bažnyčioms, jų dėka iškilo Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia lietuviškame Vidugirių kaime Lenkijoje, įgyvendinti kiti svarbūs projektai. Rudžiai aktyviai dalyvavo ir daugelio kitų lietuviškų ir nelietuviškų JAV organizacijų veikloje.

Nuo 1953 m. Antanas Rudis buvo JAV kongreso Ch. J. Kersteno komiteto, tyrusio SSSR agresiją Baltijos šalyse, patarėjas; JAV delegacijos JTO dėl Lietuvos okupacijos panaikinimo narys.

Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ teikiamas nuo 2010 metų. Juo apdovanojami Lietuvos bei užsienio valstybių piliečiai ir organizacijos už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius.

Nuotraukoje LR generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas teikia apdovanojimą A. Rudžiui (fot. J. Kuprys)