Lietuviai pasaulyje

Pirmasis žinomas lietuvis, nuvykęs į Naująjį žemyną (Ameriką)

Written by Redakcija · 3 min read

Alexander Carolus Curtius (Aleksandras Karolis Kuršius) – pirmasis žinomas lietuvis, nuvykęs į Naująjį žemyną (Ameriką). Olandų kolonijos tuometinės New Netherland sostinės New Amsterdam (dabar Niujorkas) lotynų mokyklos įkūrėjas 1659 m., pirmosios Niujorko gimnazijos vadovas, medicinos daktaras.

New Amsterdam reikia mokyklos

1652 m. tuometinės danų kolonijos New Netherland sostinės New Amsterdam (taip tada vadinosi Niujorkas) gubernatorius ir West India bendrovės amerikoje vadovas Peter Stuyvesant pradėjo kalbėti apie čia reikalingos mokyklos poreikį. Tuo metu mieste buvo 200 namų ir 1500 gyventojų. Miesto magistratas pritarė šiai įdėjai, galvodamas, kad ateityje ši mokykla gali išsiplėsti iki akademijos ir universiteto.

1658 m. pavasarį New Amsterdam gubernatorius parašė Vakarų Indijos bendrovei Amsterdame, kad kolonijos jaunuolių skaičius auga. Daugumas jų moka skaityti ir rašyti. Betgi daugelis tėvų norėtų savo vaikus pramokyti lotynų kalbos, tačiau nenori jų siųsti į Naująją Angliją, o patys nepajėgia surasti mokytoją. Laiške buvo prašoma, kad bendrovė savo lėšomis parūpintų mokytoją, o miestas tam reikalui Manhattan saloje pastatys mokyklą.

Po metų gubernatorius Stuyvesant vėl rašė savo Olandijos vadovybei, kad yra pavojus iš šiauriau įsikūrusios anglų kolonijos ir reikalinga atsiųsti 25-30 šeimų ūkininkų ir 20-25 kareivių. Tie ūkininkai galėtų būti iš Lenkijos, Lietuvos…

1659 m. Vakarų Indijos bendrovė atsakė gubernatoriui, kad jiems pavyko surasti mokyklai vedėją ir jis atvyksta. Tai bus Aleksandras Karolis Cursius, seniau profesoriavęs Lietuvoje.

Pagal Vokietijos Leipcigo universiteto archyvus lietuvis teologijos daktaras Alexander Curtius „with a Doctorate in Theology and the Degree of Licentiate in Jurisprudence“ 1652 m. studijavo šiame universitete.

Tada New Amsterdam žemutinėje Manhattan salos dalyje buvo pastatyta mokykla (dabartinėje Broad Street, Manhattan, keletas pėdų į šiaurę nuo Exchange Place).

Cursius buvo pasamdytas su metine 500 florinų alga, įskaitant maistpinigius ir dovanos pavidalu 100 florinų vertės prekių.

Pirmosios Niujorko gimnazijos kūrėjas

1659 m. balandžio 25 d. Curtius įlipo į laivą „Beaver“, kuris išplaukė į Naująjį pasaulį. Kelionė truko virš dviejų mėnesių – birželio gale jis išlipo tuometinėje New Netherland sostinėje New Amsterdam.

Inaugural medical dissertation on the kidney and bladder stone, printed in Leiden, 1662

1659 m. liepos 4 d. jis prisistatė miesto magistratūrai, kuriai pateikė laišką, kuriema buvo parašyta, kad Alexander Carolus Cursius, buvęs profesorius Lietuvoje yra pasamdytas Amsterdame 1659 m. balandžio 10 d. (“Alexander Carolus Cursius, late Professor in Lithuania, was hired in Amsterdam on April 10, 1659”).

Atvykėlis New Amsterdam’e gavo dovanų daiktais už 100 florinų ir buvo pasakyta, kad jam skiriamas sodui ar daržui žemės sklypas ir kad jam leidžiama vesti ir privačias pamokas. Be to jam buvo pasakyta, kad be pgarindinio atlyginimo jis gaus iš kiekvieno mokinio per ketvirtį 6 florinus.

Kartu A.Cursiui buvo suteikta teisė verstis gydytojo praktika (daktaro varda praktikuojantiems gydymo meną Amerikoje pradėta taikyti ~ 1769 m.)

Pradėjęs darbą A. Cursius pajuto pragyvenimo sunkumą, todėl paprašė vietos vadovybę padidinti atlyginimą. 1659.IX.17 gubernatorius Peter Stuyvesant parašė laišką, kuriame gyrė mokytoją ir sakė, kad mokymo rezultatai yra geri: „Atsižvelgdami į jo darbą ir uolumą, mes iš tiesų turime paliudyti, kad jo darbštumas yra stebinantis ir kad jaunuolių padaryta pažanga nepaprasta“

Bendrovės vadovybė 1659.XII.22 pranešė, kad ji mano, jog gaunamo atlyginimo A. Curtius, kaip nevędusiam padoriam gyvenimui turi pakakti.

1661 m. liepos mėn. A. Cursius pasitraukė iš mokyklos rektoriaus pareigų ir grįžo į Olandiją.

Pirmasis išmokslintas New York gydytojas

Alexander Carolus Cursius laikomas pirmuoju išmokslintu Niujorko gydytoju – daktaro varda praktikuojantiems gydymo meną Amerikoje pradėta taikyti ~ 1769 m.

Vakarų Indijos bendrovė sužinojusi, kad A. Cursius gydo ligonius 1660.IV.16 pranešė gubernatoriui Peter Stuyvesant, kad ji siunčia A. Cursiui vaistažolių.

Tolesnė veikla

Po dvejų metų gyvenimo Amerikoje Cursius 1661 m. rudenį grįžo į Olandiją ir gruodžio 27 d. įsimatrikuliavo Leiden’o universitete studijuoti teisės ir medicinos. Matrikuliacijos užrašuose jis užrašytas kaip „Carolus Alexander Curtius Nobilis Lituanus, J.V.D. et Medicinae candidatus“.

1662 m. liepos 15 d. Curtius lotynų kalba apgynė disertaciją apie akmenis inkstuose ir šlapimo pūslėje („Disputatio Medica Inauguralis, de Calculo Renum ac Vesicae“), kuri buvo publikuota. Gavęs medicinos daktaro laipsnį Kuršius kažkur išvyko.

Atminimo įamžinimas

1949 m. lapkričio 5 d. laikraščio „New York Times“ straipsnyje New York mero pavaduotojas (Deputy Mayor) John J. Bennett rašė: „New York City was in debt to Lithuania because one of its countrymen, Carolus Curtius, was the first high school teacher to be appointed by Peter Stuyvesant in New Amsterdam.“

New York meras A. Beame atidengia atminimo lentą 1976 m.

1976 m. minint JAV 200 metų nepriklausomybės jubiliejų, toje vietoje, kur Niujorke buvo pirmoji aukštesnioji mokykla – 18 Broad St., New York NY 10005 (kooordinatės – 40° 42.395′ N, 74° 0.671′ W) iškilmingai buvo atidengta paminklinė lenta (marker) šios lotynų mokyklos pirmjam rektoriui dr. Alexander Carolus Cursius Curtius. Ją atidengė tuometinis New Yorko meras Abraham Beame, savo kalboje pabrėždamas lietuvių kultūrinį įnašą. Kalbėjo ir A. Simutis, tos lentos sumanytojas.

Historical Marker Paminklinė lenta 1976 m.

Tos lentos iniciatorius buvo Anicetas Simutis. New Yorko archyvuose ieškodamas lietuvių pėdsakų Amerikoje, jis aptiko ten Karolio Kuršiaus (Curtiaus) pavardę. Susirišęs su Leideno universitetu, rado dokumentą, rodantį, kad Kuršius, lietuvis mokytojas New Yorke, po dvejų metų darbo, grįžo į Olandiją ir Leideno universitete registravosi tokiu įrašu: “1661.XI.27. Carolus Alexandrus Curtius, Nobilis Lituanus, Juris et Medicinae Candidatus”..

A. Simutis vėliau išsirūpino daugiau žinių apie matrikuliaciją ir medicinos daktaro disertaciją, kurios originalinį tekstą 1967 m. išleido Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga. Redagavo daktarai Stasys Budrys ir Vaclovas Paprockas.

New York meras A. Beame atidengia atminimo lentą 1976 m.

Archyvuose yra randami dokumentai su skirtingu Kušiaus pavardės užrašymu: Leipzig universitete jis buvo registruotas kaip Curtius. Atvykdamas ir Lietuvos į Amsterdam jis registravosi kaip Curtius. Vėliau – New Amsterdam ir Leyden jo pavardė vėl buvo rašoma Curtius.

Curtius Leidene gyveno Her’tog van Venetien viešbutyje prie ilgojo tilto. Dabar Leidene ta gatvė vadinama Langebrūg. Apie tolimesnį jo gyvenimą žinių neužtikta.

Spaudai parengė Edvinas Giedrimas (ELIP – enciklopedija Lietuvai ir pasauliui)