Redakcijos langas

GERUMAS…

Written by admin · 4 min read

Žinia, žmogus su saule negyvena – visi esame šios Žemės svečiai, tik iškeliaujantys skirtingu laiku. Kiek esame geri, kiek gailestingi, kiek pasiaukojantys – viskas priklauso nuo mūsų, kiek sugebame išspinduliuoti visa tai iš mūsų širdies gerumo. Gailestingumas, gerumas atveria kelia ne tik dvasinei paramai, bet ir materialiai, neretai taip svarbiai svarbiu laiku. Draugiška ranka, atvėrusi piniginę aukai, nelaukiant įvertinimo, skambių žodžių, ypač tada, kai to reikia tam, kuriam atvėrėm, vertas didžiausios pagarbos sektinas pavyzdys…

Gintauto Abariaus ir Gintaro Zdebskio ,,Dieve, palaimink Lietuvą” dainavo visi. Nuotr. (viršuje): grupė ,,Tu ir aš” su vadove Loreta Karsokienė, žiūrovai (nuotr. apačioje).

Sekmadienio (birželio 6d.) labdaros koncertas Gintautui Abariui ir jo šeimai paremti (kompozitorius, pianistas šiandien ypač sunkioje būklėje – onkologinė liga, neseniai atsitraukusi ir vėl parode savo aštrius dantis…), sutraukė per du šimtus tautiečių į Lietuvių fondo salę PLC, Lemonte. Surinkta nemaža suma pinigų, kuri, tikime, nors kiek galės prisidėti prie taip reikalingos medicininės pagalbos Gintautui.

Nuotr.: Loreta Karsokienė

Prieš koncertą organizatoriai gavo Gintauto Abariaus laišką – padėką, skirta mums  – organizatoriams, aukotojams, žiūrovams ir visiems, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie šio renginio.

,,Gerbiamieji šio ypatingo koncerto rengėjai ir dalyviai,
Leiskite visos mūsų šeimos vardu iš visos širdies padėkoti Jums už šią kilnią paramos ir palaikymo akciją.
Labai norėjome, kad aš asmeniškai ar kas nors iš mūsų šeimos narių dalyvautų šiame renginyje, tačiau, deja, dėl mano sveikatos stovio ir šeimyninių aplinkybių tai nepavyko. Tačiau širdimi esame drauge su Jumis, šioje salėje.
Jau antrą kartą per pastaruosius ketverius metus tenka eiti per tą patį tamsos slėnį, tačiau kaip niekada anksčiau jaučiame Jūsų, brangūs tautiečiai padrąsinantį palaikymą, kuris suteikia naujų jėgų ir vilties.
Kartą, važiuodamas pro Perlojos miestelį, užsukau prie Vytauto Didžiojo paminklo, ant kurio buvo išlikęs užrašas: ,,Vytautai Didis,Tu būsi gyvas, kol bus gyvas bent vienas lietuvis!”
Mąstydamas apie šį Jūsų pasiaukojamai taurų susirinkimą, į kurį sunešėte savo muzikinius talentus, meilę, tikėjimą, vienybę, matau, kad Lietuva nemiršta. Ji šiandien nėra vien tik nedidelis žemės lopinėlis prie Baltijos jūros. Ji – gyva visame pasaulyje, kur, anot poeto Bernardo Brazdžionio, ,,lietuvis buriasi prie lietuvio ir gyva širdis prie gyvos širdies”.
Kai mes atveriame savo širdis vienas kito užuojautai, pagalbai, padrąsinimui, mes esame stiprūs ir nenugalimi!
Prieš 30 metų prasidėjęs mano kūrybinis kelias buvo pašvęstas Lietuvos vardo garsinimui, tai esu pasiryžęs daryti ir toliau.
Tikiuosi, kad šis koncertas praeis ne vien tik kaip graži akcija, bet dar labiau Jus suartins ir atvers tiesą, kad vienybėje ir meilėje yra mūsų žydėjimo ir klestėjimo paslaptis!

Te gausiai atlygina ir visokeriopai palaimina Aukščiausiasis kiekvieną iš Jūsų, mylimieji!

Su gilia pagarba, meile ir dėkingumu,
kompozitorius, pianistas
Gintautas Abarius, 2010 06 03″

Nuotr.: grupė ,,Cigarai”, solistas Gražulis (viduryje).

Nuotr.(iš kairės) žiūrovų tarpe netrūko ir antrosios bangos lietuvių: Viktoras ir Giedra Garbonkai, dr. Algis Paulius ir Vija Paulienė

Nuotr.: dainuoja Rimas Grabliauskas

Žiūrovai

Kamerinis choras, vad. Jūratė Grabliauskienė

Šoka ,,Pasaka”.

Groja ir dainuoja Artūras Blažukas

Aldegunda ir Kęstučio Stančiausko grupė

Nuotr. (iš kairės): Virgis, Daiva ir Eimuntas Švabai

***
Štai kelios eilutes iš Gintauto ir Violetos Abarių laiško, rašyto jau po renginio, asmeniškai Loretai Karsokienei – koncerto idėjos ir jos įgyvendinimo autorei:

,,Esame abu giliai sujaudinti tautiečių dėmesiu. (…) Ačiū dar kartą už viską.
Šis renginys atvėrė mums širdį į ateitį ir kaip kompozitorius esu pasiruošęs sėti į Amerikos lietuvių abiejų kartų ateitį.
Nebėra laiko mirti – taip ir meldžiausi vakar, kai šitiek reikalų dar žemėje nenuveikta. (…)

Aš dar dabar baiginėjau ciklą vaikams, taigi, artimiausiu metu parodysiu. Žodžiu, dirbam Lietuvai, kur ji bebūtų – prie Baltijos, ar Michigano….
Apkabiname Jus visus.
Kuo geriausios savaitės. *
Šiuo renginiu įpylėte man į kraują pačių geriausių medikamentų!
Ačiū!

Mylime. Iki pasimatymo!
Gintas ir Violeta Abariai

****

Nė vienas nežinome kada reiks išeiti, kada pasibaigs kelionė Žemėje. Linkime Gintautui, jo šeimai stiprybės, sveikatos ir vilties! Tesaugo Jus Angelas sargas. Visiems visiems linkime – saugokite vienas kitą ir mylėkite – juk tai nekainuoja…

****

Renginį rėmė Pasaulio lietuvių centras (PLC) , žiniasklaida: ,,Amerikos lietuvis”, www.biciulyste.com, ,,Čikagos aidas”, ,,Draugas” ir www.jaunimas.us. Nemokamas laikraštis ,,Langas” informaciją, reklamą apie labdaros renginį spausdinti nemokamai atsisakė…

Renginio idėja – Loreta Karsokienė, jai talkino: Onutė Cvilikienė (renginio eiga), Ligija Tautkuvienė (spauda), Dalia Sokienė (renginio vedėja), Arvydas Reneckis (filmuota medžiaga), Rasa Ibianskienė, Auksuolė Kišonaitė (scena). Kęstutis Laurinaitis, Juozas Karsokas, Robertas Monkevičius, Rimas Pažemeckas, Linas Umbrasas ir Tomas Umbrasas – garsas, apšvietimas, renginio perteikimas internetu Abarių seimai.

Nuoširdžiai dėkojame koncerto dalyviams – be jūsų geranoriško dalyvavimo renginys neįvyktų.

Dalyvavo: kamerinis choras, vad. Jūratė Grabliauskienė, grupė ,,Tu ir aš”, vad. ir solistė Loreta Karsokienė, triūba grojo Vytas Jurevičius, dainavo Rimas Grabliauskas su grupe ,,Kaukas”, šoko ,,Pasaka”, vad. Rūta Mičiulienė ir Vitalija Sakytė, grojo ir dainavo Eimis ir Virgis Švabai, Daiva Švabienė, ansamblis ,,Cigarai”, Rolandas Glizickas, Aldegunda ir Kęstutis Stančiauskas, Artūras Blažukas ir jo grupė.

Organizatoriai dėkoja talkininkams – vienas lauke ne karys, o su jumis viskas vyko lengviau. Tai – Birutė Kugaudienė, Ieva Narinkevičienė, moterų klubas ,,Alatėja”, Gerda Kugaudaitė, Mantas Kugauda, Gintarė Viršinskaitė, grupės ,,Tu ir aš” dalyvių tėvai.

Ligija Tautkuvienė

AUKOS
Po 500 dol.
Į www.biciulyste.com išspausdintą str. jau gegužės mėn. pradžioje atsiliepė Antanas Kramilius iš Australijos, paaukojęs Gintauto Abariaus šeimai 500 dol.
Eagle Transline, Inc (savininkas Juozas Karsokas)
Sky Line Trucking, Inc (sav. Marius Mainelis)
SMS Line, Inc (sav.Virgis Švabas ir Algis Mickevičius)
400 dol. Waz Auto sales (sav. Mindaugas Čiuteikis)
315 dol. Vaikų estrados studija ,,Tu ir aš” (vad. Loreta Karsokienė)
300 dol. Moterų klubas ,,Alatėja” (vad. Audronė Sidaugienė)
Po 250 dol.
Atlantic Express Corp. (sav. Kąstytis Latvis)
Non stop Inc. (sav. Nerijus Buikys)
PO 200 dol.
Road Wolves, Inc (sav. Tomas Umbrasas)
Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė
185 dol. Ligija ir Stanislavas Tautkai
180 dol. Victor ir Giedra Garbonkai
160 dol. Pasaka, Inc (vad. Rūta Mičiulienė)
Po 100 dol.
Kunigaikščių užeiga (sav. Andrius Bučas),
The National Guard of Lithuania- gen. T.Daukanto jūrų šaulių kuopa,
Goral Real Estate (Jurgita Gurevičienė),
Pasaulio lietuvių senbernių sąjunga – PLSS (per Gintą Gerbetą),
PLSS Chicago’s apygarda (per Gintą Gerbetą),
Lekių kaimo SS (Švėkšnos ap., per Gintą Gerbetą),
Po 50 dol. Dalia Barkauskienė, Vilma Kava, A. ir V. Pauliai, L. ir P. Ragas, Dalia’s in Home care agency, Inc (sav. Dalia Markauskas)
45 dol. Elena Skališius
30 dol. W.E. Tienken ir Lisa J. Tienken
Po 20 dol. Andrius Bertulis, Rimantas Šimkevičius, Irena Striukytė, Laima Žliobienė
12 dol. Neįvardinti aukotojai