Redakcijos langas

Joe Juozas Kulys – Metų žmogus

Written by admin · 2 min read


Sveikiname  Joe Juozą Kulį su ,,Bičiulystės” 2012 Metų žmogaus titulu!

Joe Juozas Kulys – JAV gimęs pirmosios lietuvių bangos palikuonis. Jo tėvas Nikodemas J. Kulys atvyko iš Lietuvos, Jiezno parapijos, o mama, Petronėlė Waisnoras (Vaišnoraitė) gimė Čikagoje. Priklausė Cicero miestelio Šv. Antano parapijai. Tėvas Nikodemas buvo vargonininkas, todėl nenuostabu, kad bažnyčios kanonai, apeigos, tradicijos Joe žinomos iki smulkmenų. Joe seneliai ir tėvai palaidoti Čikagos  Šv. Kazimiero lietuviškose kapinėse.

Joe – aktyvus Čikagos Marquette Park’o  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios parapijietis. Tik jo atkaklumo dėka šiandien yra saugi bažnyčios šventoriaus aplinka – visur veikia vaizdą įrašančios kameros, kurios tiesiogiai sujungtos su 911 tarnyba. Už savo nuosavas lėšas nupirko Vatikano bei Lietuvos vėliavas ir padovanojo bažnyčiai, tikėdamasis, kad jos bus iškeltos bažnyčios šventoriuje (kieme). Deja, kun. Jaunius Kelpšas Vatikano vėliavą perdovanojo netoliese esančiai  Šv. Andrejaus parapijai…

Praeitais metais Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje buvo atšvęstas gražus Palaimintojo Jurgio Matulaičio 25-erių metų beatifikacijos jubiliejus. Šios šventės tikrai nebūtų buvę, jei ne atkaklusis Jubiliejaus komiteto narys J. Kulys. Tik jo kantrybė ir pasiaukojimas padėjo viską sustyguoti. Juk, tiesą sakant, pradžioje tokio lygio Pal. J.Matulaičio jubiliejaus iškilmėms nepritarė net vyskupas. Toks vyskupo sprendimas nesulaikė Joe ir dr. Lino Sidrio – jų nuopelnu pažadėjo atvykti ir atvyko kardinolas Francis George, OMI. Ne kas kitas, tik Joe sudarė kviestinių asmenų sąrašą, pradedant vietiniais marijonais, marijonu iš Marijampolės ir baigiant Marijonų ordino gen. vikaru iš Italijos ir t.t.

Bažnyčioje iškilmių procesijai vadovavo J. Kulys. Šv. Mišias celebravo Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George, OMI. Koncelebrantai: vyskupas Andrew Wypych; svečias iš Italijos – Marijonų ordino gen. vikaras kun. Joseph Roesch, MIC; marijonų Lietuvos Šv. Jurgio provincijos viceprovincijolas kun. Tomas Miliauskas (Marijampolė), MIC, PhD; JAV marijonų provincijolas Anthony B.Pizzo, OSA; Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo marijonų kongregacijos provincijolas Tėvas Kazimierz Chwalek, MIC, Stockbridge, MA; išeivijos lietuvių kunigai.

Joe visą laiką sukosi tarp lietuvių, nors jo lietuvių kalba dar prieš gerą dešimtmetį buvo gana skurdoka. Bendravimas davė rezultatą – Joe susikalba lietuviškai ir turi nemažą žodžių atsargą. Tai jis pasirūpindavo, kad „Draugo“ gegužinių metu Holy Cross ligoninės medikai patikrintų žmonėms kraujo spaudimą, cukraus kiekį kraujyje ir t.t. Asmeniškai pats padėdavo atvykusiesiems automobiliais tvarkingai juos pastatyti. Kai kun. Rimvydas Adomavičius kartu su Amerikos lietuvių TV pradėjo rengti Jonines, jiems talkino J. Kulys. 69-ojoje Marquette Park’o gatvėje įsikūrus Algio ir Vandos Morkūnų lietuviškų patiekalų ir prekių parduotuvei „Lithuanian Plaza“, J. Kulys buvo vienas pirmųjų rėmėjų, patarėjų.

Šiuo metu Joe didžiausias, o gal jau ir pavėluotas rūpestis – Švento Kryžiaus ligoninės išlikimas katalikų rankose. Jis ne vienas – kartu su dr. L. Sidriu, įtraukdamas ir adv. Saulių Kuprį, neduoda ramybės Čikagos kardinolui F. George, OMI, prašo jo paramos, kad lietuvių labdarių įkurta Holy Cross ligoninė atitektų ne Sinai Health centrui, bet Šv. Antano katalikų ligoninei. Joe svarbi ir lietuviška spauda – šiuo metu jis susirūpinęs seniausio išeivijoje laikraščio „Draugas“ išlikimu, pastato būkle.

J. Kulys ne vienam buvo įkyrėjęs savo atkaklumu, reikalaudamas to ar ano, tačiau pasiektas rezultatas iškalbingesnis už paburbėjimus. Toks jau yra Joe, kurį JAV lietuvių laikraštis internetu „Bičiulystė“ išrinko 2012-ųjų Metų žmogumi. Apdovanojimas buvo įteiktas Sausio 13-ąją, parapijos salėje.
Linkime Joe Juozui Kuliui geros sveikatos ir ištvermės sprendžiant įvairius katalikiškos lietuvių bendruomenės  klausimus.

Joe Juozas Kulys mokėsi Marquette Park‘e lietuvių įkurtoje Nativity school, baigė St. Rita gimnaziją, studijavo St. Joseph kolegijoje, Indiana valst., St. Xavier kolegijoje, Čikagoje. Net 28 metus išdirbo  Cook County administracijoje.

www.biciulyste.com redakcija

Nuotraukose: Joe Juozas Kulys ir vyr. redaktorė Ligija Tautkuvienė.

Parapijiečiai.

Bendraminčiai: (iš kairės) Indrė Tijūnėlienė, Ligija Tautkuvienė, Joe Juozas Kulys ir dr. Linas Sidrys.