Redakcijos langas

Kun. Jaunius Kelpšas – ,,Bičiulystės” 2013 METŲ ŽMOGUS

Written by admin · 1 min read

  2013 metams baigiantis renkame ,,Bičiulystės“, JAV lietuvių laikraščio internetu, Metų žmogų. Juo tapo Čikagos Marquette Park’o parapijos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas kun. Jaunius Kelpšas

Pagrindiniai vertinimo kriterijai – pastangos lietuvybei išlaikyti už Lietuvos ribų, pasitarnavimas Tėvynei, nesiekiant asmeninės naudos, pelno, šlovės ar medalių…

Trejus metus kunigas Jaunius dirbo bažnyčios administratoriumi didžiausioje lietuvių parapijoje Čikagoje. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia – lietuviškiausia  JAV bažnyčia, kurią projektavo, statė (1952-1957)  iš Di-Pi (displaced person – išvietinti žmonės arba antroji imigrantų į JAV banga) stovyklų atvykę lietuviai. Projekto autorius –  architektas Jonas Mulokas. Bažnyčią puošia dailininkų Vytauto Kazimiero Jonyno, Vytauto Kašubos, Adolfo Valeškos, Kazio Varnelio kūriniai.

2013-ieji metai ypatingi – kun. Jaunius Kelpšas tapo klebonu. Šių pareigų suteikimas nudžiugino parapijiečius. Klebonas – tai ir garbė, ir atsakomybė, nes bažnyčią reikia išlaikyti. Remiant parapijiečiams, tikėkime, tai pavyks.

Šie metai ypatingi ir Lietuvos žmonėms – paskelbtas parašų rinkimas dėl Tautos referendumo. Surinkta per 320 tūkstančių parašų. Tuo parodyta valdžią pamėgusiems žmonėms, kad tauta, kuriai Lietuvos Respublikos Konstitucija skiria suvereno vaidmenį, turi teisę tarti  žodį – Lietuvos žemė, miškai, vandens telkiniai priklauso jai. Negalima Lietuvos išparduoti užsieniečiams.

Parašų rinkimui Čikagoje daug pasitarnavo kun. Jauniaus Kelpšos raginimai parapijiečiams. ,,Kas gi mes be savosios žemės, kas Lietuva be vientisos teritorijos?!“,- garsiai mąstė kunigas. Bažnyčios prieigose pasirašė beveik pusšimtis tautiečių.

  Tuo tarpu, Lietuvoje mūsų vyskupai ne tik nepasirašė (maloni išimtis vysk. Jonas Kauneckas) dėl Tautos referendumo, neskatino tikinčiųjų, bet, net nepageidavo, kad bažnyčių prieigose būtų apie tai kalbama ar kviečiama pasirašyti. Gaila, kad buvo pamiršta kiek kunigų dalyvavo kovose už tautos laisvę, už Tiesą! Kunigas Antanas Mackevičius dalyvavo 1863 m. sukilime ir buvo rusų caro įsakymu pakartas, o sukilėlių kapelionas Teofilis Račkauskas sušaudytas Kaune. Sukilime dalyvavo ir daugiau kunigų, paaukoję gyvybes vardan Laisvės.
Tautos referendumas – tai tikra kova už laivę. Apgailestauju, kad Lietuvos kunigai tokie pasyvūs ir nuolankūs valdantiesiems.

Mielas kunige Jauniau, įvertindami Jūsų siekius išsaugoti lietuvybę ir gerus darbus Tėvynei Lietuvai, nuoširdžiai sveikiname su ,,Bičiulystės” 2013 –ųjų METŲ ŽMOGAUS išrinkimu. Tegul Jūsų darbai bus puikus ir sektinas pavyzdys daugeliui mūsų. Geros kloties ir sveikatos.

JAV lietuvių laikraščio internetu www.biciulyste.com redakcija ir skaitytojai

Stefos Tamoševičienės nuotraukose: Po Bernelių Mišių, Kūčių vakarą, kun. Jauniui Kelpšai ,,Metų žmogaus” apdovanojimą įteikia ,,Bičiulystės” vyr.redaktorė Ligija Tautkuvienė.

Didysis altorius,

Prakartėlė

Tikintieji