Šalis, kurioje gyvename

Lietuvių Fondui – 50!

Written by admin · 2 min read

Šiais metais Lietuvių Fondas švenčia savo veiklos penkiasdešimties metų sukaktuves. Ta proga Lietuvių Fondas ne tik prisimena savo sekmingą praeitį, bet žiūri atviromis akimis į ateitį. Peržvelgus į LF augimo ir veiklos pasiekimus,

sunku patikėti, kad kai 1962 m. Lietuvių Fondas  kūrėsi ne visi numatė ir tikėjo, kad toks ambicingas užsimojimas, sukurti milijoninį Fondą, pasiseks. Buvo abejonių ar JAV lietuviai įstengs sukurti didžiausią lietuvių išeivijos FONDĄ, kuris dabar jau tiek metų, remia kultūrinius darbus, lituanistinį švietimą, ir įteikia kasmetines stipendijas. Tie pasiekimai neįvyko be asmenų su geromis idėjomis ir sunkaus darbo. Lietuvių Fondo istorija daug kam jau žinoma, bet per 50 metų jo augimo, augo ir naujos kartos lietuvių, kuriems Fondas teikė labai naudingą paramą jų veiklai. Vieni jų stojo į LF remėjus, kitų dar laukiama, kad  įsijungtų į jų tarpą. 

Lietuvių Fondą per 50 metų rėmė apie 8 tūkstančiai narių, kurių tarpe buvo ir stambių aukotojų, bet didžiausias skaičius buvo pastovūs ir dosnūs aukotojai.  Iš viso, nuo 1962 iki 2011 m. rugsėjo 30 d., buvo suaukota  19,438,199 dolerių.  Iš šios sumos, Lietuvai atstačius nepriklausomybę, švietimo reikalams Lietuvos valstybei, buvo paaukota virš milijono dolerių. Iš metinių palūkanų Fondas yra išmokėjas apie 14,000,000 dolerių lietuviškai kultūrinei bei visuomeninei veiklai, lituanistiniam švietimui paremti, metinių stipendijų skyrimui. Tokie skaičiai yra nuostabūs mūsų visuomenėi JAV. Tačiau, kas metai, prašymų paramai yra gaunama daugiau negu galima juos visus patenkinti. Dosnių narių skaičius auga labai lėtai, o tų, kurie apleidžia šį pasaulį,  vis daugėja.

Tik naujų narių didėjantis skaičius ir jų įnašai užtikrins Lietuvių Fondo paslaugos gyvastingumą dar kitą 50 metų. Todėl kviečiame įsijungti jaunimą į Lietuvių Fondo narių gretas ir užsitikrinti, kad jų veiklai ir jų vaikų lituanistiniam švietimui  ateityje bus ta abai reikalinga LF parama. LF remia lituanistines šeštadienines mokyklas su dosnia, daugiau nei 100,000 dol. metine parama. Taip pat remia ir kitus jaunimo projektus, kaip pavyzdžiui, tautinių šokių šventes, kuriose dalyvauja daugiau nei 1000 šokėjų iš visos Amerikos. Šiais metais rengiama jau keturioliktoji tautinių šokių šventė – Bostone, MA, liepos 1 d.
Gruodžio 13 d., Lietuvių Fondo direktorių taryba buvo susirinkus posėdžiui ateities veiklai aptarti. Metinį pranešimą pristatė investicijų firmos Morgan Stanley Smith Barney atstovas Paulius Majauskas. Pranešta apie vedamas investicijų strategijas, ekonomiką ir investicijų stovį. Dabartinė rinka svyruoja, tačiau investicijos laikosi ir auga. Taryba vėl nubalsavo skirti 400,000 dolerių paramą 2012 metų išmokoms. Prašymus paramai reikalinga įteikti LF iki balandžio 15 d. Dėl nurodymų pasitikrinti LF tinklapyje www.LithuanianFoundation.org  arba kreiptis į LF Administraciją, PLC, 14911  127th  Street, Lemont, IL 60439, telefonas: 630-257-1616.  

Šalia einamų reikalų buvo tariamasi del Jubilliejui skirtos programos. Tuo tikslu yra sudarytas komitetas, kuris ruoš įdomią šventę. Komiteto nariai: dr. Raimundas Šilkaitis, pirmininkas, dr. Antanas Razma, Jr., Rita Kisielienė ir Arvydas Tamulis. Jubilėjaus iškilmingas banketas vyks balandžio 14 d. 6:00 val. vakare, The Hyatt Lodge, 2815 Jorie Blvd., Oak Brook, IL.  Kviečiame svečius iš ankto užsisakyti Jubiliejinio banketo stalus, kreipiantis į LF raštinę.  Taip pat mėnesio bėgyje bus išsiuntinėti formalūs kvietimai visiems Fondo nariams, o svečiai galės  pasinaudoti Fondo tinklapio paslaugomis.  Jubiliejinio banketo bilieto kaina asmeniui yra 125 doleriai.  Kviečiame, tuos kurie negalės dalyvauti, prisidėti prie šventės iškilmių savo dosnia auka.  Jubiliejinio banketo metu gros ,,Dick Elliot orchestra’s”, o pertraukos metu vyks smagus svečių dainavimas, palydimas akordeonu. Jubiliejinio banketo programa bus unikali, įdomi ir linksmo pobūdžio.

Didelis dėmesys skiriamas Jubiliejinės knygos išleidimui. Knyga bus Lietuvių Fondo veiklos knygos tęsinys – III tomas, kuris pristatys 1993-2011 LF veiklos metus.  Knygą redaguoja Danutė Bindokieneėir ji neužilgo bus spausdinama Chicagoje. Joje bus išsamios informacijos apie Fondą ir žmones, kurie atsidėje rūpinasi LF sėkme. Lietuvių Fondo gyvavimas  svarbus visai lietuvių bendruomenei, nes iš ten ateina didelė dalis paramos lietuvių kultūrinei veiklai. Knygą galima užsisakyti iš anksto per LF. Ją bus galima įsigyti minkštais viršeliais už 25 dol. arba kietais viršeliais – už 40 dolerių. Knyga yra panašaus formato kaip pirmieji du tomai, kurie buvo  išleisti ankstyvesniųjų jubiliejų proga. 

Metinis LF suvažiavimas įvyks balandžio 14 d., šeštadieni, 9 val. ryte, Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont, IL. Tai 49-tas narių suvažiavimas nuo Lietuvių Fondo įkūrimo 1962 metais. Suvažiavimo darbotvarkė bus smulkiau išdėstyta kvietimuose, kurie pasieks narius 30 d. priešiki suvažiavimo. Metinio suvažiavimo metu būna pateikiamos LF valdybos ir tarybos bei komitetų ataskaitos. LF nariai turi progos  pasisakyti rūpimais klausimais bei balsuoti renkant Lietuvių Fondo tarybos direktorius. Šiais metais bus renkami penki nauji tarybos direktoriai. 

Dalė Lukienė, LF tarybos narė

Nuotraukoje: (iš kairės) Saulius Čyvas, Almis Kuolas, Marius Kasniūnas, Rimantas Grisškelis, Paulius Majauskas, Dalė Lukienė, Raimundas Šilkaitis.