Šalis, kurioje gyvename

LR generalinis konsulas aplankė Lietuvos valstybės veikėjų kapus Čikagoje

Written by admin · 25 sec read

Šių metų lapkričio 1 d., minint Visų šventųjų dieną LR generalinis konsulas Marijus Gudynas aplankė Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų kapus Čikagoje. Pagerbiant jų šviesų atminimą uždegtos žvakutės, padėta gėlių. Miesto Šv. Kazimiero kapinėse palaidoti tokie iškilūs asmenys kaip Jonas Bildušas, Vincas Šmulkštys, dr. Jonas Valaitis, diplomatas Mikas Bagdonas, buvęs LR generalinis konsulas Čikagoje dr. Petras Daužvardis, garbės

generalinė konsulė Juzė Daužvardienė ir kiti. Lietuvių tautinėse kapinėse amžino poilsio atgulė dr. Jonas Šliūpas – gydytojas, visuomenės veikėjas, publicistas, aušrininkas, liberalas, o taip pat ir pirmasis diplomatas, atstovavęs Nepriklausomai Lietuvai 1918 m. Vašingtone, Londone ir kitur.