Šeima

Lietuvos Respublikos Konstitucija už šeimą…

Written by admin · 8 min read

5 straipsnis – Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. – Ar ne?
19 straipsnis – Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas. – Tai kodėl leidžiami abortai? Vadinasi iki dvyliktos savaitęs savaitės moteris nešioja ne prasidėjusį žmogų? Tai pradėtas vaisius iki dvyliktos savaitės ne žmogus ar jo negina įstatymai? Jau tada geriau Libijoj būti gimusiam, nei Lietuvoj negimusiam, ten dar gali bent į Egiptą pabėgt, o iš įsčių niekur nepabėgsi.

Čia tave iškrapštys iš isčių kaip ne žmogų. Tik dabar supratau, pagal LR įstatymus, kai mama sužinojo, kad nėščia, aš nebuvau žmogu. Pop. Jonas Paulius II ,,Tai, kas bus žmogus, jau yra žmogus. Tauta, kuri žudo savo kūdikius, yra tauta be ateities”.
20 straipsnis – Žmogaus laisvė neliečiama. – Kodėl negimęs laisvės neturi? Aš dar kartą klausiu, jis ne žmogus?
21 straipsnis – Žmogaus asmuo neliečiamas. – Taip, vadinasi vaikai pradėti ne žmogaus, nes jei būtų žmogaus būtų asmuo ir tuo pačiu neliečiamas. Kas Lietuvoj pradeda vaikus, kas? Noriu žinot.
Žmogaus orumą gina įstatymas. – Įsčiose nėra orumo, Libijoj tada saugiau, bent gintis gali.
Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. – Kol neprikakojom kelnių, mes buvom ne žmonės, negaliu patikėt. Tai mes – žmonių vaikai?
Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. – Reiktu suprast, kad nėštumas – liga: (mes visi nepagydytos ligos komplikacijos).
22 straipsnis – Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. – Kaip baisu – įsčiose nėra nei orumo, nei privatumo: kaip gera ir saugu gyvūnų negimusiems palikuonims.
Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą. – Koks įstatymas? Kurioj čia šaly?
23 straipsnis – Nuosavybė neliečiama. – Tai negimęs aš nebuvau pats savo?
24 straipsnis – Žmogaus būstas neliečiamas. – Jei žmogui negimus mama nėra būstas tai geriau tada išsiristi iš kiaušinio. Laimingi viščiukai.
25 straipsnis – Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. – Kol nesi gimęs niekas to neklausia nužudo ir tiek.
26 straipsnis – Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. – Kokie skambūs žodžiai.
31 straipsnis – Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. – Akivaizdu, kad žurnalistai neskaito LR konstitucijos.
33 straipsnis – Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. – Tą ir padariau.
Draudžiama persekioti už kritiką. – Na štai ir pažiūrėsim kaip čia bus.
38 straipsnis – Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. – Ar tikrai? Kiek Lietuvoj šeimos centrų – valstybinių? Taip globoja vaikystę, kad retas kuris gimsta, nes legalizuotas abortas. Gal politikai bijo konkurentų? Panašiai elgėsi ir Erodas. Išžudė visus Betliejaus kūdikius.
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. – Na čia smagiau, gėjai pagal Konstituciją neturėtų galimybės sudaryti santuoką. Bet ką gali žinot… – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
– siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ.
Jei yra ši, gali būti ir kita. Bet pirma šitos išmokime laikytis.
39 straipsnis – Nepilnamečius vaikus gina įstatymas. – Tai negimę pilnamečiai ar ne vaikai, kad jų negina joks tokios gražios Konstitucijos straipsnis?
Perskaičiau šitą gražią LR Konstituciją ir galvoju, taip joje viskas gražiai suguldyta, kaip nepriegulingoj Lietuvoj.

Kun. Audrius Mikitiukas, 2011 03 30
***
Kun. Frank Pavone: Nebijokite sakyti pamokslus apie abortus. http://www.lifesitenews.com/blog/flipping-the-fear-about-preaching-on-abortion
***
2011 03 29 (LSN) – 78 Argentinos akušeriai ir ginekologai pasirašė deklaraciją prieš pasiūlymus legalizuoti negimusių vaikų žudymą. Deklaracijoje, kuri pavadinta Gyvybės Manifestas, sakoma: ,,Mokslas moko, kad gyvybė prasideda nuo prasidėjimo. Neigti biologijos tikrumą yra ne tikėjimo išraiškos trūkumas, bet fundamentalių žmogaus genetikos žinių trūkumas. Jei ši tiesa patvirtinama ir religijos, tai ne priežastis atmesti griežtai mokslinę tiesą.“ Manifeste nurodoma, kad Argentina yra pasirašiusi nemažai tarptautinių dokumentų, kurie gina negimusius vaikus. ,,The right to life and liberty of conscience are protected in the Universal Declaration of Human Rights (articles 3 and 18 respectively), of the American Convention on Human Rights (articles 4 and 12.1), in the International Pact on Political and Civil Rights (articles 6 and 18.1), in the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (art. 5.d-liberty of conscience), and in the Convention on the Rights of the Child (articles 1 and 14.1).” Manifestas patalpintas Nicolás Lafferriere of the Center for Bioethics, the Person, and the Family, organizacijos svetainėje. (Ispanų k.)

ttp://www.centrodebioetica.org/biblioteca/aborto/ginecologosaborto.html
***
EWTN. Argentinos vyskupai pasmerkė norus legalizuoti abortus: http://www.ewtnnews.com/catholic-news/Americas.php?id=2904
***
EWTN 2011 03 29 Peru, Arequipa. Peru 120 000 žmonių demonstracija pažymėjo negimusio Vaiko dieną kovo 26 d. Arkiv. Rio Alba ragino civilinę valdžią ,,apsaugoti santuoką, gyvybę ir jaunimą nuo amoralių finansinių tikslų siekiančių korumpuotų organizacijų.“ “Arequipa šiandien sako taip gyvybei, taip vaikams, taip šeimai,“ pabrėžė arkivyskupas. http://www.ewtnnews.com/catholic-news/Americas.php?id=2903
***
VAŠINGTONAS, D.C., 2011 03 29 (LSN) Virginijos gubernatorius Bob McDonneell pasirašė įstatymą, kuris reikalauja iš abortariumų tokių pačių pacientės saugos taisyklių, kaip ir ligoninėse.

http://www.lifesitenews.com/news/virginia-gov-signs-law-mandating

hospital-safety-standards-for-abortion-cl

***
VAŠINGTONAS, 2011 03 28 (LSN) – Atlikus 50 JAV valstijų abortų duomenų analizę rasta, kad abortus ribojantys įstatymai yra efektyvūs. Alabamos universiteto prof. Michael New, Ph.D. neseniai paskelbė savo tyrimą ,,Analyzing the Effect of Anti-Abortion U.S. State Legislation in the Post-Casey Era”. Tiriama buvo duomenys nuo 1985 iki 2005 m. Pvz. tėvų atsiklausimo įstatymas, verčiantis atsiklausti tėvus dėl nepilnametės dukros aborto, sumažino abortų skaičių 15%. Skaitom tyrimą: http://downloads.frc.org/EF/EF11C45.pdf
***
INDIANAPOLIS, Indiana, 2011 03 29 (LSN) Homoseksualų aktyvistai užsipuolė katalikų kunigą John Hollowell už tai, kad jis Indianapolio privačioje katalikiškoje Cardinal Ritter mokykloje per tikybos pamoką aiškino katalikų Bažnyčios mokymą apie homoseksualumą. Aktyvistai apkaltino kunigą ,,anti-gėjiška indoktrinacija.“ Homoseksualų teisių medija Equality Matters apkaltino kunigą homofobija ir melo skleidimu apie jų ,,santuokas“. Kun. John Hollowell patalpino video apie savo paskaitą internete.

http://www.youtube.com/watch?v=Bs6j9cfMISw&feature=related

http://on-this-rock.blogspot.com/ http://www.lifesitenews.com/news/

priest-accused-of-anti-gay-indoctrination-for-teaching-christian-view-of-ho
***
Kaip homoseksualai vandališkai bandė nutraukti taikingą TFP studentų renginį už tradicinę šeimą Brown universitete:

http://www.tfpstudentaction.org/what-we-do/street-campaigns/video-pro

homosexuals-at-brown-university-respond-to-peaceful-tfp-rally-with-violence.html
***
KK 2011-03-28 Dr.Rūta Gajauskaitė, kriminologė. Nacistai – rasistai. Dabar mes, lietuviai, jau tokie. Anksčiau buvome tik žydšaudžiai, o dabar dar ir – tokie. Keistas toks akivaizdus pablogėjimas, kai Europos Pagrindinių teisių agentūros (FRA) tyrimais nustatyta, kad Lietuva pati geriausia valstybė Europoje, tik 23 proc. čia gyvenančių mažumų nusiskundė dėl diskriminacijos! O tuo tarpu, kai mus mokinusioje tolerancijos Švedijoje – skundžiasi 76 proc. !!! Tikriausiai esame geri mokiniai? Bet kodėl Švedija nemokina tolerancijos Prancūzijos ir Italijos, kuriose skundžiasi skriaudimu net 94 proc.? Čia kažkas ne taip. (…) pas mus išliko tautos (pvz. karaimų), kurių nebeliko jų tėvynėje! Lietuva – vienintelė valstybė, kurioje 600 metų lygiomis teisėmis gyveno ir klestėjo žydai, o per fašizmą, buvo ginami nuo nacių! Esame daugiausiai apdovanoti Pasaulio teisuolio vardais – tarp 32 kitų valstybių – Lietuva yra antroje vietoje! Ar neatrodo, kad netolerantiškasis tolerantas A. Rudomanskis apšmeižė Tautinio jaunimo eiseną? Tačiau tai dar ne viskas. Jaunimas jaunimu, jiems tiesiog privalu klupti, klysti ir ties kiekvienu kampu slysti…Tačiau, kai į TV ekraną visu savo gražumu išlenda Vyriausybės patarėjas ir vėtytas, ir mėtytas, ir pasaulio matęs (Švedijoje gyvenęs ir dėl 76 proc. netolerancijos, matyti, iš jos į Lietuvą atvažiavęs?), A. Vinokuras, bei 4 kartus, „…panaudodamas visuomeninės informacijos priemonę…“ apkaltina laidos dalyvius, o tuo pačiu ir Tautą rasizmu (!!?), tai šio atvejo nebepavadinsi paklydimu. Ir visai blogai, kai Vyriausybės patarėjas A. Vinokuras nežino Lietuvos Konstitucijos!!! Drįstu priminti 2-ąjį jo straipsnį: „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“. Ir dar kartą, kaip teisės mokslų daktarė drįstu pakomentuoti – tik lietuvių Tauta, o ne 116 kalbomis kalbantys piliečiai kuria Lietuvos valstybę. Šiai margaspalvei piliečių mažumai mūsų valstybė tik teikia prieglobstį. Ir ne bet kokį prieglobstį, o lygiateisį su Tauta!!! Ir taip jau 600 metų!!! http://www.komentaras.lt/?p=8954
***
MADRIDAS, 2011 03 28 (LifeSiteNews.com) Sekmadienį Madride į Gyvybės šventės ir protesto prieš abortų įstatymą demonstraciją susirinko 150 000 žmonių. Dar šimtai demonstracijų vyko 80 Ispanijos miestų. Foto:

http://www.flickr.com/photos/hazteoir/sets/72157626356047384/show/

 Video (koncertas Barselonoje): http://www.youtube.com/watch?v=ojt5zGSFslo&feature=player_embedded

http://www.hazteoir.org/enlace/26-m-spain-yes-life-english-chronicle
***
MANILA, Filipinai 2011 03 28 (LifeSiteNews.com) – Po organizuotų maldų, švietimo iniciatyvų ir renginių Filipinų gyvybės gynėjai švenčia pergalę. Kontroversiškas Filipinų vyriausybės ,,reprodukcinės sveikatos“ įstatymas nebuvo priimtas. Bet jo priėmimas buvo nukeltas į gegužės mėnesį. Kova nebaigta. ,,Šimtai milijonų dolerių buvo išleisti, bet jie neįveikė tiesos ir maldos galios,“ sakė Filipinų HLI Rene Bullecer, MD. Filipinuose agresyvios, gerai finansuojamos Vakarų abortuojančios kontracepcijos ir sterilizacijos kompanijos vyko dekadą. Šalies gynybai nuo mirties kultūros vadovauja Filipinų katalikų vyskupai.
***
Apie pasaulio galingųjų pastangas sumažinti Filipinų gyventojų skaičių ir filipiniečių pasipriešinimo pastangas. PRI prezidentas Steve Mosher:

http://www.lifesitenews.com/news/the-philippines-under-fire
***
AMAZONAS, Brazilija 2011 03 28 (LifeSiteNews.com) – Brazilijos evanagelinis pastorius, 26 m. Jeremias Albuquerque Rocha iš Carauari miesto išprotėjo kalėjime, į kurį ilgiems mėnesiams be teismo jį uždarė už savo dviejų dukterų sudrausminimą pliaukštelėjimu. Jis buvo apkaltintas jų ,,kankinimu“. Atvykęs kovo 3 d. pas ligonį Amazonas Žmogaus teisių Komisijos prezidentas Epitácio da Silva Almeida pažadėjo imtis priemonių prieš teisėją Takeda ir Amazonas Teisingumo tribunolo vadovą João Simões, kurie be teismo, be medicinos apžiūros pasodino pastorių į kalėjimą.

http://www.lifesitenews.com/news/brazilian-pastor-condemned-to

prison-for-spanking-children-loses-mind
***
MECHIKAS, 2011 03 28 (LifeSiteNews.com) – Sekmadienį per pamokslą Mechiko kardinolas arkivysk. Norberto Rivera pasmerkė ,,pasibjaurėtiną“ spaudimą moterims darytis abortus ar sterilizuotis. Ypač tokį spaudimą patiria vargšės. Kardinolas sakė, kad vietoj siūlomos pagalbos moterims, jos paliekamos be išeities: arba skyrybos arba abortas. Moderni visuomenė tapo komercinė ir hedonistinė, kurioje moteris transformavosi į vartojimo objektą. Moterys traktuojamos kaip rinkos objektai.
***
SPRINGFIELD, 2011 03 28 (LifeSiteNews.com) – Ilinojaus homoseksualai pažadėjo imtis priemonių, kad katalikų bažnyčiai neleistų vykdyti įvaikinimo paslaugų, nes jie neduoda vaikų homoseksualams.

http://www.windycitymediagroup.com/gay/lesbian/news/ARTICLE.php?AID=30852 http://www.lifesitenews.com/news/illinois-gay-civil-unions-threatens

-to-force-catholic-charities-out-of-adop
***
VAŠINGTONAS, D.C., 2011 03 28 (LifeSiteNews.com) Anti diskriminacinių ,,Seksualinės orientacijos“ ir ,,gender identity” reguliacijų priėmimas gali versti tikėjimo grupes pažeisti savo tikėjimą, praėjusią savaitę įspėjo JAV vyskupų konferencija. Naujas potvarkius pateikė Department of Housing and Urban Development (HUD).

ttp://www.usccb.org/comm/archives/2011/11-060.shtml

Tikėjimo doktrinos kongregacijos pasiūlymai dėl homoseksualų ne diskriminacijos: http://www.lifesitenews.com/resources/vatican-statement-on-the-non-discrimination-of-homosexual-persons

http://www.lifesitenews.com/news/us-bishops-drop-non-discrimination-protections-for-sexual-orientation-and-g
***
lrytas.lt 2011 03 28 – Naujasis Švietimo įstatymas numato, kad nuo 2015 metų Lietuvoje nebeliks vidurinių mokyklų, kurios bus pertvarkytos į pradines mokyklas, progimnazijas ir gimnazijas. Ar tai naudingas sumanymas?

KTU gimnazijos direktorius B.Burgis: – Šis įstatymas Lietuvos švietimo problemų neišsprendžia. Šalyje mažėja žmonių, mažėja ir moksleivių. Todėl vis labiau jaučiamas mokytojų perteklius, nes pedagogo profesiją pasirinkę žmonės paprastai jais dirba visą gyvenimą. Tai didina stresą mokyklose.
Sumanymas visas vidurines mokyklas paversti trijų grandžių mokymo įstaigomis turbūt tėra manevrai, kuriais siekiama sumažinti įtampą švietimo sistemoje. Tai leidžia vienur mokyklas ir jų darbuotojų etatus išsaugoti, gal kitur kažką ir naikinant. Nesuprantu, kodėl net nedideliuose miesteliuose, kuriuose yra vos viena mokykla, reikia ją išskaidyti į tris dalis. Todėl sprendimas atskirti mokyklas teisiniu ir teritoriniu požiūriu bei vietoj vienos administracijos įsteigti tris prasilenkia su sveiku protu. (…) Reikėtų atvirai pripažinti, kad ateityje moksleivių tik mažės ir vis mažiau šaliai reikės mokytojų. Jiems reikia tiesiai pasakyti, kad darbo vietų sumažės ir daliai jų teks palikti mokyklas.
– Nenorintys mokytis moksleiviai turbūt dar ir trukdo klasės draugams?
– Drausmės problemos mokyklose labai rimtos. Blogiausia, kad pedagogai priversti dirbti mokinių nebaudžiamumo sąlygomis ir tai naujasis įstatymas dabar dar labiau įtvirtina. Maža to, kad gimnazijos priima bet kokius mokinius, nauja tvarka neleidžia jų šalinti iš mokyklos net jei ir akivaizdu, kad jiems ten ne vieta. Anksčiau mokiniai žinodavo, kad jei netinkamai elgsis, gali būti pašalinti iš mokyklos. Dabar mokinys gali daryti kas tik jam šauna į galvą ir niekaip jo neįmanoma nubausti.
(…) Dabar net sugalvotas korektiškas terminas „hiperaktyvus vaikas“. Ką tai reiškia? Tai, kad tas vaikas muša bendramokslius, visiškai neklauso mokytojų, vagiliauja, bet neva viską paaiškina faktas, kad jis yra hiperaktyvus. Ir čia jau nieko nepadarysi – tikra stichinė nelaimė. Kaip koks cunamis ar žemės drebėjimas.
Saugomos tokio vaiko teisės, bet negalvojama, kad tai pažeidžia visų kitų vaikų teises. Jei jau pripažįstame, kad yra hiperaktyvūs mokiniai, juos ir reikia siųsti mokytis į hiperaktyvias mokyklas, kur su jais dirbtų hiperaktyvūs mokytojai, naudojantys hiperaktyvius auklėjimo metodus.

http://www.lrytas.lt/print.asp?data=&k=news&id=13012846891301258284

***
VAŠINGTONAS D.C., 2011 03 25 (LSN) Tyrimas parodė, kad kontracepcija prisideda prie vienišos motinystės, venerinių ligų, abortų ir t.t. Atsiradus kontracepcijai, viskas tik pablogėjo, sako Family Research Council’s Marriage and Religion Research Instituto direktorius Patrick Fagan.

http://www.cnsnews.com/news/article/breakdown-black-families-us-linked-plann
***
***
OTAVA, 2011 03 24 (LSN) – Prasidėjus federalinių rinkimų kompanijai į Kanados parlamentą, Kanados vyskupai pareiškė, kad ,,Pagarba gyvybei ir žmogaus orumui nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties“ bus svarbiausias rinkimų rodiklis katalikams. Skaitom dokumentą:

http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/2011_Federal_Election_Guide.pdf
***
Lifeissues.net Per daug vyrų: šokiruojantis abortų poveikis Azijoje: http://www.patheos.com/community/deaconsbench/2011/03/21/too-many-men-the-shocking-effects-of-abortion-in-asia/

PRO VITA© ŽINIOS Nr. 13, 2011 m. kovo 30 d.

© PRO VITA Daugiau žinių: http://provita.vdu.lt/