Lietuviai pasaulyje

LIETUVOS LAISVĖS BYLA (I) Prezidentas F.D.Roosevelt: ,,Lietuva vėl bus laisva”

  Amerikos Lietuvių Taryba Išspausdinus Romo Kezio str. ,, Žygis į Jungtines Tautas 1965 lapkričio 13 d.” (skyriuje ,,Lietuviai...

Lietuvos Nepriklausomybės šventės paminėjimas ir Užgavėnių vaišės Houston, TX, 2008 m. kovo 1 d.

Pakvietimas į Lietuvos Nepriklausomybės dienų minėjimą ir Užgavėnių vaišes 2008 m. kovo 1 dienai buvo labai maloni staigmena. Pati...

Vasario 16- osios minėjimas San Antonio, TX

Improvizuoti galima ne tik grojant jazz stiliaus muziką ar vaidinant scenoje. Kai labai reikia, galima improvizuoti ir svarbios dienos...

PER GYVENIMĄ SU LIETUVOS VARDU

SVEIKINAME AMBASADORIŲ ALGIRDĄ ŽEMAITĮ! JAV lietuvių komiteto prel. Mykolo Krupavičiaus palaiku perkėlimui į Lietuvą nariai sveikina ambasadorių Algirdą Žemaitį...

LGAVO „Sugrįžus” prezidentu perrinktas D. Matulis

Vasario 28 dieną, naujai vienerių metų kadencijai perrinktas Lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomeninės organizacijos (LGAVO) „Sugrįžus” prezidentas dr. Daumantas Matulis....

Pasaulyje yra daug daugiau dokumentų apie Lietuvos senovę, negu minima A.Šapokos istorijoje

Jūratės Statkutės de Rosales (Venesuela) knyga ,,Didžiosios apgavystės” – gerokai intriguojanti. Autorė, pristatydama lietuvių kalba parašytą knygą Lietuvoje, dalykiškai,...

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS Nuo vasario 29 d. iki kovo 2 diens vyksta Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenių...

Seni draugai

Prieš kelis mėnesius, taip netikėtai, besėdint Botanikos sode ant suolelio ir gėrintis šio miesto retenybe – saulute, mintimis klajojant...

Los Angeles lietuviai išrinko naują LA LB valdybą

LA lietuvių bendruomenė Vasario 10 dieną vykusiame posėdyje patvirtino naujos LA LB valdybos sudėtį. Didzia balsų dauguma vienerių metų...

Pratęsta konkurso data užsienio lietuviams mokslininkams

Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministerija paskelbė 2008 m. konkursą už mokslinius/akademinius pasiekimus užsienyje gyvenantiems lietuviams bei lietuvių kilmės mokslo...