Lietuviai pasaulyje

XIV PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

(14-th World Lithuanian Symposium on Arts and Sciences) Lemont, Illinois, USA, 2008-XI-26-30 The organizers of the World Lithuanian Symposium...

Susivieniję Lietuvos ir užsienio lietuviai sieks atgaivinti lietuvių kalbos dėstymą Šveicarijos universitetuose

Lietuvių kalba Šveicarijos universitetuose buvo dėstoma daugiau nei pusę amžiaus – Ciuricho universitete 1940 – 1980 m., o Berno...

Mirė dr. Petras Kisielius (1917-2008)

Iš lietuvių bendruomenės išėjo ir nebegrįš dvasingas žmogus dr. Petras Kisielius Trečiabangiai jį vadino ,,mūsų daktaru“, nes kone visi...

Įteikta 2008 m. JAV LB Švietimo tarybos kasmetinė premija mokytojui

Lietuvių Fondo suvažiavime (gegužės 3 d.) JAV LB Socialinių reikalų Tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis, buvęs Švietimo tarybos narys, įteikė...

Popiežiaus Benedikto XVI vizitas JAV ir NY LB

Nepilną savaitę praleidęs JAV popiežius Benediktas XVI su šypsena, rankomis palaimindamas, baigė savo apaštališkąją kelionę ir atsisveikino su daugiatūkstantine...

KVIEČIAME ATSILIEPTI LIUCIJOS ANDRIJAUSKAITĖS – GRIŠONIENĖS ARTIMUOSIUS

Lietuvos Respublikos ambasada Argentinoje maloniai kviečia atsiliepti Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančius Lietuvos atstovo Urugvajuje (iki 1977 m.) Anatolijaus Grišono...

Bostono dainuojanti valdyba palaiko Niujorko lietuvius

Kovo mėn. Bostono ,,Jaunų širdžių” ansamblis (jo pagrindą sudaro JAV LB Bostono apylinkės valdyba) buvo pakviestas niujorkietės Ann Charles...

Pagerbti rašiusieji lietuvių kalbos Nacionalinį diktantą

Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje š. m. balandžio 4 dieną surengtame priėmime buvo pagerbti JAV gyvenantys lietuviai, š. m. sausio...

Televizijos programa ,,Nepriklausoma paieškų tarnyba” Argentinoje

Vasario mėn. 12 – 14 dienomis Argentinoje lankėsi Lietuvos televizijos programa ,,Nepriklausoma paieškų Tarnyba”. Per tas dienas NPT vedėja...

Konferencija apie dvigubą pilietybę Argentinoje

Kovo mėn. 2 d. Berisso mieste įvyko konferencija, kurioje dalyvavo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Regina Narušienė. Labai...