Religija

Šv. Velykų Vigilija

Pirmojo šimtmečio Krikščionybė gimė… prie tuščio kapo. Jėzaus Prisikėlimas – Šv. Velykų Vigilijos Jėga atgaivino naujus žmones, kurių gyvenimas...

Los Angeles Šv.Kazimiero parapijos klebonas S.Anužis išvyksta į Lietuvą

Š.m. kovo 12 d. Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun.Stanislovas Anužis kartu su iš Toronto (Canada) atskridusiu prelatu...

Aš noriu eiti namo

Šv. Velykų Vigilijai į Bažnyčią renkamės… tamsoje. Ir toje tamsoje uždegta Velykų Žvakė, kurią nešantis celebruojantis dvasiškis, paskelbia: ,,Kristus...

MIRTĮ IR PRISIKĖLIMĄ ŠVĘSKIME LIETUVIŲ PARAPIJOSE

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ TRIDIENIO PAMALDŲ TVARKA JAV LIETUVIŲ APYLINKĖSE Tvarkaraštis atnaujintas kovo 11 d., 2008 Marijos Nekaltojo Prasidėjimo...

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 9 / 2008 m. kovas

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 9 / 2008 m. kovas siluva.iseivijoje@gmail.com  Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija, 4545 W. 63rd...

Grįšiu iš Čikagos didesniu lietuviu

Kovo penktosios popietę JAV Lietuvių bendruomenės Socialinių reikalų tarybos restorane ,,Seklyčia“ (Marquette Park) svečiavosi Vilniaus arkikatedros bazilikos administratorius ir...

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 8 / 2008 m. vasaris

Šiluvos žinia Išeivijoje nr. 8 / 2008 m. vasaris siluva.iseivijoje@gmail.com ¯ Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija, 4545 W. 63rd...

Tėve mūsų…

Šv. Mato ,,Tėve mūsų” turi 7 prašymus, o Šv. Luko – tik penkis. Biblijoje skaičius 7 visada turi simbolišką...

Gavėnios susitelkimas

Gavėnios rekolekcijos Putnam, CT Kovo 1 d., šeštadienį 9 v.r. registracija (baigsis vakariene). Vienos dienos rekolekcijos. Jas ves vienuolyno...

Čikagoje rengiama SIELOVADOS KONFERENCIJA

Balandžio 26 d., šeštadienį, seserų kazimieriečių Motiniškuose namuose Čikagoje vyks konferencija „Lietuvių katalikų sielovada JAV“, kurią ruošia Lietuvos vyskupų...