Kalendorius ir renginiai

Kovas

Written by admin · 1 min read

*9-10-11 dienomis – aktorės Olitos Dautartaitės rečitalis Čikagoje
9 d., penktadienis, 7 v.v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje

10 d., šeštadienis, 2 v.v.  Čiurlionio galerijoje,  Jaunimo centre
11 d., sekmadienis, 1 v.v.  Lietuvių Dailės muziejuje, Lemonte, PLC

Programoje: Bernardo Brazdžionio, Donaldo Kajoko, Liūnės Sutemos,Justino Marcinkevičiaus,  
Jono Strielkūno  poezija.

10 d., šeštadienis,  ,,Žiburėlio” mokykloje (Pasaulio lietuvių centre, Lemont, 14911 127th St., IL 60439) vyks Atvirų durų diena. Mokykoje galima apsilankyti nuo 9 v. r. iki 11 v. r. Daugiau inf. www.ziburėlis. org arba tel. 630-257-8891.
* Detroit Dievo Apvaizdos parapijos patalpose vyks JAV LB apylinkių pirmininkų suvažiavimas.
11 d., sekmadienis,  nuo 12 v. p. p. iki 5 v. p. p. Navy Pier centro „Crystal Gardens” salėje – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė „Celebrate Lithuanian Independence”, kurią rengia  LR Generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Čikagos laisvalaikio ir pramogų centru Navy Pier.  Bus sudarytos sąlygos dalyvauti menininkams ir verslininkams. Daugiau inf.  agne.vertelkaite@urm.lt arba tel. 312-397-0382, tr. nr. 204 (Agnė Vertelkaitė).

*JAV LB Philadelphia apylinkė rengia Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo ir atstatymo minėjimą.

16 d., penktadienis,7:30 v. v.,  Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, vyks jungtinės dailininkų iš Atlanta, GA valst.,  parodos atidarymas. Dalyvaus autoriai.

17 d., šeštadienis,  Čikagos Jaunimo centre bus švenčiamas Čikagos lituanistinės mokyklos 20-metis. Kviečiami atsiliepti buvę mokiniai ir mokytojai. Daugiau inf.:  el. paštu jurate124@ yahoo.com arba tel. 630-805-4036 (mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė).

18 d., sekmadienis,  12:30 v. p. p., PLC salėje vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos ,,Sriubos pietūs”.
25 d., sekmadienįis,  12:30 v. p. p.,  PLC, Lemont, Korp! Giedra ruošia Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos minėjimą.

*12:30 v. p. p., PLC, Lemont, vyks JAV LB Lemont apylinkės metinis-visuotinis susirinkimas.
25-31 d. Aspen, Colorado, ŠALFASS/ALGS organizuoja kasmetinį kalnų slidinėjimą. Daugiau inf.  el. paštu: edmickus1@ aol.com (Edvardas Mickus). Dėl nakvynės, lėktuvo ir kelto bilietų įsigijimo kreiptis į Carol Pasternak el. paštu carol@ski.com arba tel. 1-800-525-2052 ext 3319 ar 1-970-309-8846.
 
31 d., šeštadienis,  Ateitininkų namuose, Lemont- Ateitininkų Šalpos fondo narių metinis suvažiavimas ir vakarienė. Registracija 4 v. p. p., vakarienė 6 v. p. p. Daugiau inf. tel: 708-246-0049 (Pranutė Domanskienė) po 5 v. p. p.