Kalendorius ir renginiai

Lapkritis, gruodis – koncertai, parodos, susitikimai…

Written by admin · 2 min read

LAPKRITIS

16 d., trečiadienį, 7:30 v. v.,,EJ Thomas Performing Arts Hall”, The University of Akron (198 Hill Street Akron, OH 44325-0501) koncertas, kuriame pianistas Andrius Žlabys akompanuos violončelininkui Joshua Roman.
18 d., penktadienį, 7:30 v. v. , Čiurlionio galerijoje, Čikagos Jaunimo centre – dailininko Artūro Slapšio parodos atidarymas. Dalyvaus autorius. Kalbės Lietuvių filatelistų draugijos ,,Lietuva” pirmininkas Jonas Variakojis.

9 v.v., pirmą kartą JAV gyvo garso koncerte – jaunimo pamėgta grupė ,,Lemon Joy” (8900 Archer Ave., Willow Springs, IL).

19 d., šeštadienis
11 v. r., Cleveland Lietuvių klube (877 E. 185th St., Cleveland, OH 44119) vyks ŠALFASS metinis suvažiavimas. 7 v. v., Lietuvių klube – labdaringas vakaras. Dalyvaus vyrų kvartetas ir grupė ,,Harmonia” Daugiau inf. tel. 216-531-2131, 732-317-9195.

2 v. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Vaida Lagoneckytė mokys kaip padaryti šiaudinukus šv.Kalėdų eglutei. Registracija tel.: 773-582-6500 (galima ir muziejaus internetinėje svetainėje www. balzekasmuseum.org).

6 v. v., PLC, Lemont, vyks Generolo T. Daukanto jūrų šaulių kuopos ruošiama rudeninė puota. Pradžia

– Lenkų namuose (177 Broadway, Clark, NJ 07066) koncertuos grupė iš Lietuvos ,,Lemon Joy”. Pradžia 8 val. v. Bilietus užsisakyti tel. 732-713-5108 (Žilvinas) arba el. paštu zilvis_ bublis @yahoo.com

20 d., sekmadienis
12:30 v. p. p, PLC, Lemont, – Purdue University profesoriaus emerito Romualdo Viskantos pagerbimas. Ruošia Vydūno fondas. Daugiau inf.:. Milita Lauraitienė, tel. 708-489-2941.

1 v. p. p., Čiurlionio galerijoje, Čikagos Jaunimo centre – Eglės Juodvalkės knygos apie Lietuvos partizanus „Sakalai naktį nemiega” sutiktuvės. Kalbės ,,Draugo” vyr. redaktorė dr. Dalia Cidzikaitė, programos vedėjas – Linas Umbrasas. Rengia Lietuvos rašytojų draugija.

1 v. p. p., Putname Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas.ALKA patalpose (37 Mary Crest Drive, Putnam, CT). Dėl nakvynės kreiptis į vienuolyną tel. 860-928-7955.

2 v.p. p., Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Vaida Lagoneckytė mokys kaip padaryti šiaudinukus šv.Kalėdų eglutei. Registruotis tel. 773-582-6500
2 v. p. p. , St. Petersburg Lietuvių klubo salėje (4880 46th Ave., North, St. Petersburg, FL 33714) – Klubo metinis rinkiminis narių susirinkimas.
6 v. v., PLC, Lemont – Generolo T. Daukanto jūrų šaulių kuopos ruošiama rudeninė puota.
8 v. v., Lenkų namuose (177 Broadway, Clark, NJ 07066) koncertuos grupė,,Lemon Joy” (Lietuva). Bilietus užsisakyti tel. 732-713-5108 (Žilvinas) arba el. paštu zilvis_ bublis @yahoo.com

26 d., šeštadienį, 6 v. v., Balzeko lietuvių kultūros muziejuje – moterų klubo ,,Alatėja” 6-tojo gimtadienio šventinis vakaras. Vietas užsisakyti iki lapkričio 20 d., kreiptis į Audronę. tel. 708-205-8742

27 d., sekmadienį, 5 v. p. p., Muvico Theater (9701 Bryn Mawr Ave, Rosemont, IL. 60018) – Lietuvos kino sensacija ,,Tadas Blinda. Pradžia.” Premjera. Dalyvaus kūrybinė grupė ir pagrindinių vaidmenų atlikėjai. Daugiau inf. tel. 630-464-5000.

GRUODIS

3 d., šeštadienį, 6 v. v., LR ambasadoje Washington, DC vyks Dariaus Shubert koncertas, skirtas paremti Neringos stovyklavietę.

4 d., sekmadienis

12 v. p. p., Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje (211 Ripley Pl.,  Elizabeth, NJ) vyks labdaros diena, skirta padėti Dr.  V. Kudirkos lituanistinei mokyklai, kurios pastatas buvo apvogtas. dminkute@hotmail.com

12:30 v.p.p., Pasaulio lietuvių centro Lietuvių fondo salėje (Lemont, IL) vyks dokumentinių televizijos laidų ciklo ,,Lagerių moterys” pristatymas. Tai pasakojimas apie lietuves moteris, patekusias į sovietinių lagerių pragarą: Adelę Dirsytę, Stefaniją Paliulytę-Ladigienę ir s. Nijolę Sadūnaitę.
Iniciatyvą įamžinti kalėjusias moteris ir laidų ištraukas pristatys viešnia iš Vilniaus – ,,Ateities” redaktorė Reda Sopranaitė. Popietę rengia Pal. Jurgio Matulaičio misija ir Čikagos ateitininkai sendraugiai. Telefonas pasiteiravimams: 630 257 5613 (Misijos raštinė).

10 d., šeštadienį, 6 v.v.,Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vyks ,,Metų žmogaus” pokylis. Jo metu bus pagerbtas dr. Audrius Plioplys, MD, FRCPC. http://www.balzekasmuseum.org/Pages/ /.html

10–11 d., nuo 9 v. r. iki 3 v. p. p., PLC didžiojoje salėje vyks kalėdinė mugė. Norintys prekiauti – skambinkite į PLC raštinę tel. 630-257-8787.

16 d., penktadienį 7:30 v. v. Čiurlionio galerijoje, Čikagos Jaunimo centre vyks tekstilininkės Jadvygos Orantienės skiautinių parodos atidarymas. Dalyvaus autorė.

17 d., šeštadienį Portland Lietuvių Bendruomenėje švenčiamos Kūčios.
18 d., sekmadienį,1 v. p. p., Čikagos Jaunimo centre – Ateitininkų Kūčios. Registruotis tel. 630-325-3277.

28 ir 29 d.,trečiadienį-ketvirtadienį – Palaimintojo J. Matulaičio misijoje – biblijinė stovyklėlė 1–6 kl. vaikams.