Kalendorius ir renginiai

Rugsėjis

Written by admin · 1 min read

8–16 d. – Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL) – Šiluvos atlaidai.

15 d., šeštadienis,  10 val. r.,  New York Maironio lituanistinės mokyklos salėje (206 Skillman Ave., Brooklyn, NY 11211) vyks mokslo metų pradžios šventė. Daugiau informacijos el. paštu: director @nymaironiomokykla.org

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos apylinkių pirmininkų ir valdybų atstovų susirinkimas. Pradžia 10:30 val. r PLC, Lemont, IL

21 d., penktadienis Viešbutyje „Four Seasons Hotel Chicago” (120 East Delaware Place, Chicago, IL 60611) vyks Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas. Dalyvavimas renginyje nemokamas, būtina išankstinė registracija. Užsiregistruoti galima tinklalapyje www.plef.lt. Daugiau informacijos galima gauti tel. 216-536- 8200 (Lietuvos prekybos biuras).

34-asis Taikos dienos minėjimas, kurio metu bus pagerbtos visos 193 Jungtinių Tautų narės, rengiamas Čikagoje, Daley Plaza aikštėje, nuo 12 val. p. p. iki 1 val. p. p.

22 d., šeštadienis,  ,,Dana Hills Cabana” klube (296 Mountaire Circle, Clayton CA 94517) žinoma mezgėja Donna Druchunas 10:30 val. r. skaitys paskaitą ,,Mezgimo istorija Lietuvoje”. Po paskaitos vyks praktiniai užsiėmimai. Registruotis el. paštu: vilijad@me.com arba tel. 925-672-0322 (Vilija Deutschman).

– Rusų namuose (234 Alexander Ave., Howell, NJ 07731) vyks Gyčio Paškevičiaus gyvo garso koncertas. Pradžia 8 v. v. Daugiau inf.:  tel. 732-674-7556; 848-992-4222.

23 d., sekmadienis,  VFM Post 1563 (6880 Hendricks St. Merrilville, IN 46410) – metinės šv. Mišios prel. Ignui Urbonui atminti. Pradžia – 12 val. p. p., šv. Mišios – 1 val. p. p. Po Mišių – Lietuvos vyčių 82 kuopos  piknikas. Vietas užsisakyti iki rugsėjo 16 d. Per Joanną Rudzevičius tel. 219-884-2220 arba Loretą Viacin tel. 219-614-2498.

7:30 vv., Holokausto muziejuje (9603 Woods Dr., Skokie, IL) vyks koncertas ,,Vilniaus geto dainos”.

24 d., pirmadienis,  7:30 v.v. Žydų istorijos muziejuje, New York, NY, -koncertas ,,Vilniaus geto dainos”.

29 d.,  8 v.v.,  Gytis Paškevičius ir Crazy Crow – gyvo garso muzika,  Park West salėje – 322 W. Armitage, Chicago, IL 60614. Daugiau inf. tel.: 630-464- 5000. Bilietai – visose lituviškose parduotuvėse: Lietuvėlėje, Smilgoje ir Lithuanian Plaza.

28–30 d,  Atlanta mieste, GA – JAV Lietuvių Bendruomenės XX Tarybos I sesija.

30 d., sekmadienis,  10:30 v. r., Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje vyks Bendruomenės Mišios ir tarnysčių mugė.