Lietuviai pasaulyje

SYDNĖJAUS SKERSVĖJAI

Iš istorijos žinome, kad „revoliucijos“ sėkmingiausiai įvykdomos tada, kai užpuolimo niekas nesitiki. Juk taip ir Berlyno tvora išaugo kai...

,,Draugui” – 100

2009 metų liepos 12 d. šimtmetį paminėjo Čikagoje lietuvių leidžiamas dienraštis „Draugas”. Tai seniausias be pertraukos leidžiamas periodinis leidinys...

Mecenatų parama padeda pildytis Punsko abiturientų svajonėms

Nuotraukoje: „P. Gaškos su globotiniais“: šeštas iš kairės – dr. Remigijus Gaška, viduryje iš kairės: VDU rektorius prof. Zigmas...

Cook County iždininkė Maria Pappas pagerbė Balzeko Lietuvių kultūros muziejų

PAPPAS HONORS BALZEKAS MUSEUM OF LITHUANIAN CULTURE AT RECEPTION FOR ETHNIC MUSEUMS Photo caption: Cook County Treasurer Maria Pappas...

„Baltijos skrydžio 2009” dalyviai aplankė Lenkiją ir Vokietiją, pasiekė Daniją

Liepos 6 dieną S.Dariaus ir S.Girėno aerodrome Kaune su pačiais ankstyvaisiais saulės spinduliais išsirikiavo lėktuvų CT rikiuotė. 8 valandą...

Rengiamas pokylis Prezidento Valdo Adamkaus garbei

Lietuvių fondas rengia iškilmingą pokylį, Prezidento Valdo Adamkaus ir ponios Almos Adamkienės garbei, kuris vyks šių metų spalio 3...

Kas mes esame?

Po audringo Sydnėjaus Lietuvių klubo DAINAVA susirinkimo š.m. birželio 14-ąją Ar pagalvojame – kas mes esame, kodėl esame, kokia...

Gedulo dienos paminėjimas Sydnėjuje

Prieš daugelį metų Sydnėjuje įsikūręs Pabaltiečių Komitetas kasmet suruošdavo Birželio Trėmimų minėjimą, dabar vadinamą Gedulo Diena. Lietuviai ruošia savo...

38-asis Folk Life festivalis San Antonio, TX

Zitos Lenkaitės-Masley tapybos darbai Vasaros mūsų šeima laukia ne tik dėl atostogų, t.y. poilsio nuo darbo ir mokyklos, bet...

,,MŪSŲ PASTOGEI” – 60 METŲ

Australijoje prieš II Pasaulinį Karą lietuvių buvo gana mažoka. Prasidėjus emigracijai iš Di-Pi stovyklų pirmieji atkeliavo viengungiai pabaltiečiai, kurių...