Kalendorius ir renginiai

Renginiai, skirti Vasario 16-ajai

Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga JAV sostinėje Vašingtone visą savaitę vyks daug su Lietuva susijusių renginių.  Nepriklausomybės dienos minėjimui skirti...

Sausis, vasaris

SAUSIS 13 d. 11:00 v. r., Šv Mišios žuvusiems už Lietuvos Laisvę 1991 m. Sausio 13-ąją, pagerbti.  Giedos vaikų...

Kas? Kur? Kada?

LAPKRITIS 9 d. (penktadienis) 7 v. v.,  Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL 60629) – filmo...

Gruodis 2012

ATŠAUKIAMAS  Naujųjų  2013 Metų sutikimas Kunigaikščių Užeigoje!!Visų labai atsiprašome. 6312 S Harlem Ave, Summit, IL 60501 Tel. 708.594.5622www.granddukesrestaurant.com -.-.-.-.-.-.-

Rugsėjis

8–16 d. – Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL) – Šiluvos atlaidai. 15 d.,...

Dariaus ir Girėno Transatlantinio skrydžio 79-ųjų metinių sukakties minėjiimas

Ceremonijos pradžia š.m. liepos 15 d. 10 v.r. prie Dariaus ir Girėno paminklo Marquette Park, Čikagoje. 10:30 val. r....

Vasaros renginiai

LIEPA 4–14 dienomis Cincinnati, Ohio valst., jaunimo choras iš Vilniaus ,,Kivi” (vad. Danguolė Aukselienė) dalyvaus  VII Pasaulinėje chorų olimpiadoje...

Kovas

*9-10-11 dienomis – aktorės Olitos Dautartaitės rečitalis Čikagoje9 d., penktadienis, 7 v.v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje10 d., šeštadienis, 2...